Retningslinjer - Faglig analysegruppe for samisk statistikk

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet            

Retningslinjer - Faglig analysegruppe for samisk statistikk

Fastsatt av  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 12. september 2011 i medhold av Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget av 11. mai 2005, fastsatt ved kgl. res. 1. juli 2005.

§ 1 Formål

Formålet med faglig analysegruppe for samisk statistikk er å styrke faktagrunnlaget for det årlige budsjettsamarbeidet og for vurderinger og beslutninger i konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

§ 2 Mandat

Faglig analysegruppe for samisk statistikk er faglig selvstendig og uavhengig. Analysegruppen etablerer selv kontakt og samarbeid med relevante faglige miljøer og institusjoner.

Faglig analysegruppe skal innen 1. oktober hvert år legge fram en rapport til  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Sametinget. Rapporten skal, så langt mulig, gi oversikt over og analyse av situasjon og utviklingstrekk i det samiske samfunnet i Norge. Rapporten legges til grunn for det årlige budsjettarbeidet og for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Analysegruppen kan drøfte og formidle sine funn gjennom faglige artikler og kronikker, og gruppen kan invitere til og delta i faglige konferanser, seminarer og lignende. Analysegruppen har ansvaret for å utvikle og jevnlig forbedre metoder for presentasjon av oversikter og analyser i de årlige rapportene. Rapporten bør i størst mulig grad være sammenlignbar fra en periode til en annen. Utarbeidelsen av rapporten skal ta utgangspunkt i foreliggende statistikk og/eller annen relevant data og informasjon fra evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid.  

Analysegruppen har ansvaret for å fremskaffe foreliggende statistikk og nødvendig data og informasjon for utarbeidelse av rapporten.

Analysegruppen bestemmer selv hvilke temaer som behandles i de årlige rapportene.  Blant temaer  som kan være aktuelle å behandle er:

  • Språk
  • Oppvekst, utdanning og forskning
  • Likestilling
  • Helse og sosial, herunder befolkningsutvikling, demografi, inntekt
  • Næringer, herunder sysselsetting, næringsstruktur, tradisjonelle næringer
  • Miljø- og ressursforvaltning, endringer i det materielle kulturgrunnlaget, deltakelse og innflytelse
  • Kulturarbeid og allmennkultur, herunder kunstuttrykk, media
  • Sivile samiske samfunn, herunder organisasjons- og institusjonsutvikling

Analysegruppen kan

påpeke mangel på kilde- og kunnskapsgrunnlag og behov for utvikling av statistikk innen temaer gruppen anser for relevante.

Analysegruppen kan bli bedt om utfyllende vurderinger og eventuelt nærmere bearbeidelse av deler av materialet i forhold til særlige behov som Regjeringen og Sametinget måtte ha.

§ 3 Sammensetning og funksjonstid

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Sametinget oppnevner i fellesskap leder, nestleder og 3 medlemmer til analysegruppen

Leder, nestleder og medlemmer oppnevnes for fire år av gangen. Departementet har ansvaret for praktiske forhold knyttet til oppnevning av medlemmer.

§ 4 Sekretariat

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet etablerer i samråd med Sametinget et sekretariat for analysegruppen.

§ 5 Finansiering

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet finansierer analysegruppens virksomhet. Virksomheten skal gjennomføres innenfor årlig tildelt budsjettramme.

§ 6 Ikrafttredelse

Disse retningslinjer trer i kraft straks.