Protokoll fra nordisk fellesmøte – 02.11.00

Nordisk samarbeid om samiske saker – Karasjok 02.11.00

1 Nytt nordisk samarbeid om samiske saker

Vi, de underskrivende sameministrer og sametingspresidenter, er i møte den 2. november 2000 i Karasjok, blitt enige om å etablere et nytt nordisk samarbeid om samiske saker som berører felles nordisk interesse.

Målsettingen med det nye samarbeidet er å styrke og utvikle det samiske folkets språk, kultur og næringer.

Samarbeidet organiseres på to nivåer:

Regelmessige møter mellom de ansvarlige sameministrene fra Norge, Sverige og Finland og sametingspresidentene fra hvert av disse tre land. Det nye samarbeidet, med regelmessig kontakt og dialog, skal ha som oppgave å behandle aktuelle samiske saker av felles nordisk interesse. Dette samarbeidet og ministrenes regelmessige møter om samiske spørsmål skal ha nær tilknytning til Nordisk Ministerråd. Ansvaret for sammenkalling og ledelse av møtene skal rotere mellom ministrene.

Et administrativt samarbeide med oppgave å ivareta de nye samarbeidsformene ved å samordne oppfølgingen og forberedelsen av møtene mellom ministrene og sametingspresidentene. Nordisk samarbeidsorgan for same- og reindriftsspørsmål skal med nødvendige tilpasninger i vedtektene ivareta sekretariatfunksjonene. Nye vedtekter for samarbeidsorganet tas opp til godkjenning etter at sametingene har avgitt uttalelse til endringsforslagene.

De deltakende stater dekker hver for seg utgiftene til det nordiske samarbeidet om samiske saker.

2 Nordisk samekonvensjon

Vi, de underskrivende sameministrer og sametingspresidenter, er enige om at det er viktig å videreføre samarbeidet med sikte på en nordisk samekonvensjon. Samarbeidsorganet bes legge frem våren 2001 resultatene fra høringsuttalelsene til rapporten ”Behov og grunnlag for en nordisk samekonvensjon” og fremme forslag om videre samarbeidsformer.

3 Samerettsutredningene

Vi, de underskrivende sameministrer og sametingspresidenter, har drøftet arbeidet med og status av samerettsutredningene i Finland, Norge og Sverige og er enige om å ha en positiv og konstruktiv dialog om rettighetsspørsmålene til land og vann, og ønsker i fellesskap å utvikle innhold til begrepet samisk selvbestemmelse med hensynstaken til de respektive lands konstitusjonelle forutsettinger.

4 Østsamenes/skoltesamenes språk og kultur

Vi, de underskrivende sameministrer og sametingspresidenter, har drøftet østsamenes/skoltesamenes situasjonen og ber samarbeidsorganet vurdere grenseoverskridende tiltak og samarbeidsprosjekter som bidrar til å styrke og utvikle østsamenes/skoltesamenes språk og kulturgrunnlag.

5 Nordisk-samiske profesjonsutdanninger

Vi, de underskrivende sameministrer og sametingspresidenter, har drøftet tilbudet om nordisk-samiske profesjonsutdanninger ved Samisk høgskole i Norge og konstaterer at landene praktiserer ulike kvalifikasjonskrav for godkjenning av profesjonsutdanningene. Samarbeidsorganet bes avklare mulighetene til å harmonisere godkjenningen i Finland, Norge og Sverige av de samiske profesjonsutdanningene.

6 Høyere samisk kunstutdanning

Vi, de underskrivende sameministrer og sametingspresidenter, har drøftet arbeidet som har vært i gang siden 1980-årene om behovet for og plenene om etablering av en høyere samisk kunstutdanning for studenter fra Finland, Norge, Sverige og Russland. Samarbeidsorganet bes se nærmere på utredningene hittil, og fremme forslag om hvordan saken kan følges opp.

7 Sametingenes samarbeid - Samisk Parlamentarisk Råd

Vi, de underskrivende sameministrer og sametingspresidenter, er enige om at sametingenes arbeid over landegrensene gjennom et fellesskap som Samisk parlamentarisk råd, er positivt for å bevare og utvikle det samiske samfunnet videre i et felles perspektiv. Ministrene og sametingspresidentene er enige om å undersøke mulighetene for finansiering av dette samarbeidet i Nordisk Ministerråd.

 

Karasjok, 2. november 2000

Sylvia Brustad
Kommunalminister

Johannes Koskinen
Justitieminister

Margareta Winberg
Jordbruksminister

 

Sven Roald Nystø
Sametingspresident

 

Pekka Aikio Sametingspresident

 

Per Mikal Utsi Sametingspresident