Protokoll fra nordisk fellesmøte – 05.04.00

Ministermøte om samiske saker, Oslo 5. april 2000


Det er avholdt ministermøte om samiske saker i Oslo 5.4.2000 med deltakelse av justitieminister Johannes Koskinen fra Finland, jordbruksminister Margareta Winberg fra Sverige og kommunalminister Sylvia Brustad fra Norge.  

Ministrene, ansvarlige for samiske saker i sine respektive land, besluttet å etablere et uformelt samarbeid tilknyttet Nordisk Ministerråd med regelmessige møter for orientering, drøfting og behandling av samiske spørsmål som berører felles nordisk interesse. Ministrene besluttet også å invitere presidentene ved sametingene i Finland, Sverige og Norge til regelmessige møter for orientering og drøfting av spørsmål av felles interesse.

Ministrene besluttet at det skal inviteres til det første fellesmøte med sametingspresidentene høsten 2000 hvor samarbeidsformene, arbeidet med en nordisk samekonvensjon og eventuelt andre innmeldte saker drøftes.

Ministrene besluttet at ansvaret for sammenkalling og ledelse av ministermøtene skal rotere mellom ministrene. Respektive stats delegasjon til Nordisk samarbeidsorgan for same- og reindriftsspørsmål skal ivareta sekretariatsfunksjonene for ministermøtene og møtene mellom ministrene og sametingspresidentene. Samarbeidsorganet skal informere Nordisk Ministerråds sekretariat om de saker som tas opp i møtene.

Vedtektene (stadgarna) for Nordisk samarbeidsorgan for same- og reindriftsspørsmål skal endres slik at de nye samarbeidsformene ivaretas, og slik at også samarbeidet på embetsmannnsnivå mellom samarbeidsorganet, sametingene og Nordisk Ministerråds sekretariat blir ivaretatt.

Ministrene besluttet at rapporten fra arbeidsgruppen som har utredet spørsmålet om “Behov og grunnlag for en nordisk samekonvensjon” sendes på høring til departementer og berørte offentlige myndigheter, samt sametingene i Finland, Norge og Sverige. Høringsorganene bør også oppfordres til å komme med forslag om samarbeidstemaer som kan være aktuelle i det framtidige konvensjonsarbeide.

Ministrene besluttet at de deltakende stater hver for seg dekker de utgifter som påløper til oppfølgning av arbeidet med konvensjonsspørsmålet. Dersom det blir aktuelt å engasjere felles sekretær- eller utredningsbistand vil dette bli finansiert i henhold til særskilt avtale.


 

Oslo, 5. april 2000

Sylvia Brustad 
                      

Margareta Winberg                  

Johannes Koskinen