Protokoll fra nordisk fellesmøte – 07.11.01

Möte om samiska frågor mellan ministrarna ansvariga för samiska frågor och sametingspresidenterna, Stockholm den 7 november 2001


1 Stadgar för Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor

Ministrarna och sametingspresidenterna är överens om att det nya namnet på det gemensamma administrativa organet är Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor. Ministrarna och sametingspresidenterna är också överens om att stadgarna för Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor skall ha den lydelse som framgår av bilaga 1.

2 Nordisk samekonvention

Ministrarna och sametingspresidenterna är överens om att en expertgrupp skall tillsättas med uppgift att utarbeta ett utkast till text till en nordisk samekonvention. Expertgruppen skall påbörja sitt arbete före den 1 juni 2002 och skall ha det uppdrag som framgår av bilaga 2.

3 Godkännande i Sverige och Finland av lärarutbildningen vid Samiska högskolan i Kautokeino

Ministrarna och sametingspresidenterna konstaterar att den nationella lagstiftningen i Sverige och Finland ger behörighet för den som genomgått lärarutbildningen vid Samiska högskolan i Kautokeino att anställas som lärare även i Sverige och Finland. Behörighetsfrågan ger därför inte anledning till någon ytterligare åtgärd.

4 Finansiellt stöd till Samiskt parlamentariskt råd

Ministrarna och sametingspresidenterna är överens om att i brev till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet ta upp frågan om behovet av medel till Samiskt parlamentariskt råd, bilaga 3.

5 Högre samisk konstutbildning

Ministrarna och sametingspresidenterna är överens om att Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor skall fortsätta att överväga om det behövs ytterligare utredning om högre samisk konstutbildning.

6 Stöd för samiska språk i dataanvändning

Ministrarna och sametingspresidenterna är överens om att uppdra åt Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor att utreda möjligheten att skapa en gemensam nordisk lösning i fråga om stöd för samiska språk i dataanvändning och att ta initiativ till ett genomförande av en sådan standard.

Stockholm den 7 november 2001

Margareta Winberg
                  

Johannes Koskinen                     

Erna Solberg

Per Mikael Utsi                        

Pekka Aikio                                 

Sven Roald Nystö