Protokoll fra nordisk fellesmøte – 12.11.03

Møte i Oslo 12. november 2003 mellom ministrene ansvarlig for samiske spørsmål i Finland, Norge og Sverige og sametingspresidentene i de respektive land

1 Samisk kunstutdanning

Sameministrene og sametingspresidentene har drøftet arbeidet som har vært i gang siden 1980-årene med utredninger om behovet og planer om etablering av en høyere samisk kunstutdanning for studenter fra Finland, Norge, Sverige og Russland. Det vil ikke nå være behov for ytterligere utredninger om behovet for en samisk kunstutdanning.

Det er naturlig at framtidig tilbud om samisk kunstutdanning blir vurdert positivt i sammenheng med beslutning om nasjonale studietilbud. Samisk høgskole i Kautokeino kan da ses som et etableringsalternativ i denne vurderingen.

2 Støtte for samisk språk i databehandling

Sameministrene og sametingspresidentene er tilfredse med at dataindustrien har påbegynt arbeidet med å innføre støtte for samisk språk i sine produkter. Med dette har dataindustrien på en positiv måte fulgt opp vår oppfordring fra fellesmøtet 13. november 2002.

Det er viktig at IT-støtte for samisk språk innen kort tid skal kunne tas i bruk i databehandlingen av forvaltningen, institusjoner og organisasjoner i Finland, Norge og Sverige. Målsettingen bør være at alle berørte instanser installerer støtte for samisk språk i sin datautrustning så snart slik støtte tilbys fra dataindustrien.

Ministrene og presidentene er videre tilfredse med at den nylig vedtatte europeiske telekommunikasjonsstandarden gir muligheter for bruk av samiske tegnsett i bla. mobiltelefoner.

Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål får i oppdrag, i samråd med Samisk parlamentarisk råd, å følge opp og ta nødvendig initiativ for å sikre en positiv utvikling i saken.

3 Informasjon om samer og samiske forhold

Sameministrene og sametingspresidentene konstaterer at behovet for informasjon om samer og samiske forhold til allmennheten er stort. Det er av stor betydning at myndigheter, institusjoner og organisasjoner arbeider aktivt og målrettet innenfor sitt virksomhetsområde med samisk informasjon til allmennheten."

Sverige, Norge og Finland bør utforme en strategi for en samordnet informasjons-satsning om samene som urbefolkning og samisk kultur. Målsettingen må være å motvirke negative holdninger og intoleranse i forhold til samer ved å synliggjøre samenes situasjon og ved å øke kunnskapen om samiske samfunnsforhold.    

4 Samefolkets dag og det samiske flagget

Sameministrene og sametingspresidentene konstaterer at markeringen av Samefolkets dag 6. februar og bruken av det samiske flagget i den anledning, er av stor betydning for synliggjøringen av det samiske folket i Finland, Norge, Sverige og Russland. Stadig flere offentlige institusjoner velger å markere Samefolkets dag ved å flagge enten med det nasjonale eller det samiske flagget. Dette er positivt og bidrar til en verdig markering og synliggjøring av urfolket i våre land.

Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål bes fortsatt arbeide for harmonisering av flaggpraksis mellom Finland, Norge og Sverige.

5 Nordisk samisk språkpris – Gollegiella

Sameministrene og sametingspresidentene er blitt enige om å opprette en nordisk samisk pris som en anerkjennelse og synliggjøring av innsats og arbeid for samisk språk. Prisen skal kunne tildeles enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner i de land der samene bor.

Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål bes utrede saken videre med sikte på at prisen kan utdeles på fellesmøtet mellom sameministrene og sametingspresidentene, første gangen høsten 2004.

6 Felles nordiske samiske læreplaner og læremidler

Sameministrene og sametingspresidentene er enige om at det er et behov for økt nordisk samarbeid når det gjelder samisk grunnutdanning. Det tas sikte på å utarbeide felles målsettinger på utvalgte områder som kommer til uttrykk i de tre lands læreplaner, og som i praksis fører til et nærmere nordisk samarbeid med læremidler for samiske elever.

De samiske fagene duodji (håndverk/håndarbeid) og samisk språk ligger vel til rette for å starte opp samordningen med.

Oslo, 12. november 2003

Erna Solberg
Kommunal- og regionalminister
Norge 

 

Johannes Koskinen                     Justitieminister
Finland

 

Ann-Christin Nykvist
Jordbruksminister
Sverige

Sven Roald Nystø
Sametingspresident
Norge

Pekka Fofonoff
II viceordförande
Finland

Lars Anders Baer
Styrelseordförande
Sverige