Protokoll fra nordisk fellesmøte – 13.11.02

Möte mellan ministrarna ansvariga för samiska frågor i Sverige, Norge och Finland och sametingspresidenterna i Sverige, Norge och Finland, Helsingfors den 13 november 2002

1. Nordisk samekonvention

Ministrarna ansvariga för samiska frågor och sametingspresidenterna var vid sitt möte i Stockholm den 7 november 2001 överens om att en expertgrupp skall tillsättas med uppgift att utarbeta ett utkast till text till en nordisk samekonvention. Vid mötet enades man också om direktiv för expertgruppen, bilaga 1 (med nedan nämnda ändring). Expertgruppen skall enligt direktiven bestå av två representanter, jämte två suppleanter för dessa, från respektive land, varav den ena skall utses av respektive Sameting.

Ministrarna och sametingspresidenterna är överens om att expertgruppens sammansättning skall vara följande:

Presidenten vid högsta domstolen, professorn, juris doktor Carsten Smith
ordinarie ledamot, Norge
Rådgivaren John B. Henriksen
suppleant, Norge

Första konsulenten vid Renskötselförvaltningen Ing-Lill Pavall
ordinarie ledamot, Sametinget i Norge                          
Konsulenten vid Samiskt utrednings- och näringscentrum Anne Marit Pedersen 
suppleant, Sametinget i Norge

Justitierådet Hans Danelius
ordinarie ledamot, Sverige
Kanslirådet Carina Mårtenson
suppleant, Sverige                                

Juris kandidat Mattias Åhrén
ordinarie ledamot, Sametinget i Sverige
Juris kandidat Malin Brännström
suppleant, Sametinget i Sverige

Lagberedningsdirektören, professorn, juris doktor Matti Niemivuo
ordinarie ledamot, Finland
Linjechefen Marcus Laurent
suppleant, Finland

Professorn, juris doktor Martin Scheinin
ordinarie ledamot, Sametinget i Finland
Lagfarne sekreteraren Heikki J. Hyvärinen
suppleant, Sametinget i Finland.

Ministrarna och sametingspresidenterna är överens om  Carsten Smith skall vara ordförande för expertgruppen och att Norge skall svara för expertgruppens sekretariatsfunktion.   

Ministrarna och sametingspresidenterna är också överens om att expertgruppens mandattid, med ändring av direktiven, skall vara tre år med början den 1 januari 2003. Expertgruppen skall således redovisa sitt uppdrag till Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor senast den 31 december 2005. 

2. Östsamernas/skoltsamerna språk och kultur

Vid sitt möte den 2 november 2000 behandlade ministrarna ansvariga för samiska frågor och sametingspresidenterna gränsöverskridande verksamhet i ärenden som angår östsamernas/skoltsamernas språk och kultur samt uppmanade Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor att överväga åtgärder och samarbetsprojekt som stärker och utvecklar östsamernas/skoltsamernas språk och kultur.

Ämbetsmannaorganet har behandlat ärendet och konstaterar att det har planerats ett östsamiskt/skoltsamiskt museum i Nejden (Norge) och ett östsamiskt/skoltsamiskt verksamhets- och kulturcentrum i Sevettijärvi (Finland).

Ministrarna och sametingspresidenterna konstaterar att det planerade östsamiska/skoltsamiska museet i Nejden och det planerade östsamiska/skoltsamiska verksamhets- och kulturcentrumet i Sevettijärvi tillsammans utgör en sådan helhet som, om de genomförs, kan utnyttjas i gränsöverskridande verksamhet t.ex. i form av olika kulturprojekt.

3. Stöd för samiska språk i databehandling

Ministrarna och sametingspresidenterna i Finland, Norge och Sverige är överens om att det av Samiskt parlamentariskt råd fastställda dokumentet ”Requirements for support of Sami languages in IT” utgör ett underlag i fråga om stöd för samiska språk inom databehandling.

Nationellt standardiseringsarbete inom området bör drivas i samråd med Sametingen. Behovet av att definiera IT-tekniska s.k. ”locales” för samiska språken bör uppmärksammas i standardiseringsarbetet.

Dataindustrin uppmanas att beakta rådets dokument samt förekommande standarder och snarast påbörja arbete för att införa stöd för samiska språk i sina produkter. Vederbörande myndigheter, institutioner och organisationer bör vid IT-upphandling ställa krav på stöd för samiska språk. 

Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor skall i samråd med Samiskt parlamentariskt råd följa ärendets fortsatta utveckling.

4. Finansiellt stöd till Samiskt parlamentariskt råd

Ministrarna ansvariga för samiska frågor och sametingspresidenterna var vid sitt möte den 7 november 2001 överens om att i brev till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet ta upp frågan om behovet av medel till Samiskt parlamentariskt råd.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Søren Christensen har konstaterat i sitt brev till justitieminister Johannes Koskinen att ministerrådet prioriterar stödjande      av projektverksamhet framför institutionsverksamhet, såsom närmare framgår av bilaga 2.

Ministrarna och sametingspresidenterna finner sametingens gränsöverskridande arbete inom ramen för Samiskt parlamentariskt råd positivt för ett gemensamt bevarande och utvecklande av det samiska samhället. Ministrarna och sametingspresidenterna är överens om att detta samarbete tillsvidare bör försökas att finansiera med bidrag från varje land till respektive sameting.

5. Permanent Forum

Urfolkens Permanent Forum har etablerats vid Förenta Nationerna. Forumets första möte hölls i New York den 13-24 maj 2002. 

Ministrarna och sametingspresidenterna är överens om att uttrycka sin tillfredsställelse därmed i brev till generalsekreterare Kofi Annan och fästa hans uppmärksamhet på att Forumet bör ha tillfredsställande arbetsvillkor enligt bilaga 3.  

  

Johannes Koskinen
Justitieminister
Finland

Erna Solberg
Kommunal- och regionalminister
Norge


Ann-Christin Nykvist
Jordbruksminister
Sverige

Irja Seurujärvi-Kari
Sametingets viceordförande Finland

Sven-Roald Nystø Sametingspresident
Norge

Lars Anders Baer Styrelseordförande för Sametinget
Sverige