Protokoll fra nordisk fellesmøte – 17.11.04

Möte mellan ministrarna ansvariga för samiska frågor och sametingspresidenterna i Stockholm den 17 november 2004  

1 Nordiskt samiskt språkpris – Gollegiella

Ministrarna och sametingspresidenterna är eniga om att godkänna bilagda stadgar för nordiskt samiskt språkpris – Gollegiella.

Det konstateras också att den särskilt tillsatta bedömningskommittén för språkpriset enhälligt utsett 2004-års pristagare och avlämnat en skriftlig motivering. Pristagare är Ella Holm Bull och Anarâskielâ servi (Föreningen för enaresamiska).

Nordisk ämbetsmannaorgan för samiska frågor ombeds att förbereda 2006-års utdelning av språkpriset.

2 Kontakt och dialog med ryska myndigheter och samer


Ministrarna och sametingspresidenterna önskar sondera möjligheterna för att etablera kontakt med ryska myndigheter och samer för ömsesidig dialog och information om samiska frågor av gemensamt intresse.

Nordiska ämbetsmannaorgan för samiska frågor ombeds utreda hur en sådan kontakt kan initieras och organiseras.


3 IT-stöd för samiska språk

Ministrarna och sametingspresidenterna konstaterar med stor tillfredsställelse att uppmaningen vid mötet 2002-11-06 till dataindustrin om införande av stöd för samiska i IT nu resulterat i en del konkreta lösningar. Bland annat har Microsoft gjort ett komplett stöd för samiska allmänt tillgängligt för Windows XP i enlighet med de krav som uppställts av Samiskt Parlamentariskt Råd.

Därmed finns bland annat möjlighet att nu skriva samiska person- och ortsnamn korrekt i många offentliga IT-situationer. Ministrarna och presidenterna upprepar därför sin uppman­ing vid mötet 2003-11-12 till offentlig förvaltning, institutioner och organisationer i Finland, Norge och Sverige att i sin IT-verksamhet installera och utnyttja de stöd för samiska som nu finns till­gängliga.

Vidare uttalar ministrarna och presidenterna sitt önskemål att telekomindustrin i sin utveck­lingsplanering tar hänsyn till den europeiska telekomstandarden ETSI ES 202 130 med det stöd för bland annat samiska som där anges.

Uppdraget till Nordiskt ämbetsmannaorganet för samiska frågor att i samråd med Samiskt parlamentariskt råd följa utvecklingen och ta nödvänd­iga initiativ för att främja en fortsatt positiv utveckling i ärendet kvarstår. Behov av standard­iseringsarbete skall särskilt beaktas.

4  Samisk forskning på nordisk nivå

Sameministrarna och sametingspresidenterna är tillfreds med beslutet om att samorganisera och samlokalisera Nordiskt samiskt institut och Samiska Högskolan i Kautokeino. Detta kommer att stärka den samiska forskningen på nordisk nivå med bl.a. större fackliga och vetenskapliga miljöer som sammantaget kommer att ge synergieffekter inom samisk högre utbildning och forskning.

Kartläggningsarbetet av den nordiska samiska forskningen och översikten över samiskt forskningssamarbete som påbörjas inom Nordiska Ämbetsmannaorganet för samiska frågor bør utvecklas och fullføras. Forskare och fackmiljöer anmodas att bidra med data och upplysningar från egen forskning så att kunskapsstatusen blir full­ständig.

Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor ombeds följa ärendets fortsatta utveckling.

Stockholm den 17 november

Ann-Christin Nykvist

Erna Solberg            

Johannes Koskinen

Lars-Anders Baer

Sven-Roald Nystö

Pekka Aikio