Protokoll fra nordisk fellesmøte – 18.10.06

Møte i Oslo 18. oktober 2006 mellom ministrene ansvarlig for samiske spørsmål i Finland, Norge og Sverige og sametingspresidentene i de respektive land

1 Nordisk samisk språkpris – Gollegiella i 2006

Sameminstrene og sametingspresidentene tiltrer bedømningskomiteens innstilling og begrunnelse på prisvinnere i 2006 til Nordisk samisk språkpris - Gollegiella. Vinnere av årets Gollegiella er Jouni Moshnikoff fra Sevettijärvi i Finland og Harald Gaski fra Tromsø i Norge.

Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål bes forberede neste utdeling av språkprisen i 2008 med eventuell revisjon av språkprisens retningslinjer og oppnevning av medlemmer til bedømningskomitéen for ny periode.”

2 Nordisk samekonvensjon – høring og videre arbeid

Sameministrene og sametingspresidentene konstaterer at utkastet til en nordisk samekonvensjon har vært på bred høring i Finland, Sverige og Norge.

Ministrene og presidentene er enige om å videreføre arbeidet med en nordisk samekonvensjon, i første omgang gjennom fortsatt nasjonalt arbeid med høringsoppfølging og eventuelle konsekvensanalyser. Gjensidig rapportering, informasjonsutveksling og koordinering vil skje innenfor rammen av det nordiske samarbeidet om samiske spørsmål.

Ministrene og presidentene tar sikte på at landene til neste fellesmøte høsten 2007 har avklart sine posisjoner.

3 Kontakt og dialog med russiske myndigheter og samer

Sameministrene og sametingspresidentene mener det er viktig å styrke statusen for samer og andre urfolk i Barentsregionen.

Ministrene og presidentene er tilfreds med at Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council), Arktisk Råd og Nordisk Ministerråd har inkludert urfolks spørsmål i sine programmer, og at de i respektive samarbeid har jevnlig kontakt med russiske myndigheter og samer om saker av felles interesse. De oppfordres til økt fokus på urfolkenes situasjon og støtte til tiltak som bidrar til å sikre deres eksistensgrunnlag, språk og kultur.

Det registreres med interesse at det er etablert et råd i Murmansk oblast som skal samordne og gi råd i spørsmål som er av betydning for den samiske befolkning på Kola

Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål bes løpende vurdere behovet for ytterligere kontakt og dialog med russiske myndigheter og samer i spesielle saker av betydning.

4 Reindriftssamarbeid i Norden         

Sameministrene og sametingspresidentene ber Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål ta initiativ til en konferanse mellom reindriftsnæringen og reindriftsmyndighetene i Norge, Sverige og Finland. Intensjonen med konferansen er å styrke kontakten og identifisere eventuelle samarbeidsområder til gjensidig nytte for næringen i de tre landene.


Oslo, 18. oktober 2006


Bjarne Håkon Hanssen
Arbeids- og inkluderingsminister
Norge

For Leena Luhtanen
Justisminister
Finland
Peter Stenlund
Ambassadør

Eskil Erlandsson
Jordbruksminister
Sverige

 

Aili Keskitalo
Sametingspresident
Norge

 

Pekka Aikio
Sametingspresident
Finland

 

Lars Anders Baer
Sametingets styrelsesordförande
Sverige