Protokoll fra nordisk fellesmøte 16.11.05

Möte mellan ministrarna ansvariga för samiska frågor i Sverige, Norge och Finland och sametingspresidenterna i dessa länder i Helsingfors den 16 november 2005                                    

1.  Nordisk samekonvention  - överlåtelsen av expertgruppens rapport och vidarebehandling av rapporten

Ministrarna ansvariga för samiska frågor och sametingspresidenterna var vid sitt möte i Stockholm den 7 november 2001 överens om att en expertgrupp skulle tillsättas med uppgift att utarbeta ett utkast till text till en nordisk samekonvention. Vid påföljande möte i Helsingfors den 13 november 2002 enades man om expertgruppens sammansättning och det preciserade direktivet för expertgruppen.

Expertgruppen, vars treåriga mandattid började den 1 januari 2003, fick i uppdrag att redovisa uppdraget senast den 31 december 2005. Expertgruppen överlämnade sin rapport till ministrarna och sametingspresidenterna tidigare i dag.


I samband med överlåtelsen presenterade expertgruppens ordförande, professor Car-sten Smith expertgruppens arbete, rapport och förslag till en nordisk samekonvention. Minister Leena Luhtanen mottog rapporten för regeringarnas del och Sametingets ordförande Pekka Aikio för Sametingens del.   

Ministrarna och sametingspresidenterna tackar expertgruppens ordförande samt dess medlemmar, suppleanter och sekreterare för det arbetet som de har utfört.

Rapporten publiceras på norska med förslaget till konventiontext på norska, svenska, finska och nordsamiska. Rapporten skall översättas till nordsamiska och finska innan årets slut.

Rapporten skall därefter sändas på remiss. Remissförfarandet skall ske i samråd med respektive sameting. Det skall genomföras med sikte på att redogörelser för remissförfarandet skall läggas fram vid ministrarnas och sametingspresidenternas nästa möte på hösten 2006.

Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor (NÄS) ombeds följa remissförfarandet och ärendets fortsatta behandling.

2. Kontakt och dialog med ryska myndigheter och samer

Ministrarna och sametingspresidenterna uttalade vid sitt möte den 17 november 2004 önskan att sondera möjligheterna för att etablera kontakt med ryska myndigheter och samer för ömsesidig dialog och information om samiska frågor av gemensamt intresse samt ombad NÄS att utreda hur en sådan kontakt kan initieras och organiseras, och om kontakten kunde eventuellt ske via existerande samarbetsformer såsom Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council).

I form av Norges ordförandeskap för Barentsrådet bad Norges utrikesdepartement den norska delegationen vid NÄS att utreda möjligheter att invitera till ett möte på statssekreterarnivå mellan Norge, Sverige, Finland och Russland för att stärka statusen för ursprungsbefolkningen i Barentsregionen.

Mötet på statssekreterarnivå hölls på Regionalutvecklingsministeriet i Moskva den 30 september 2005, där Ryssland ställde sig positivt till samarbete i urfolksärenden. 

Ministrarna och sametingspresidenterna anser ärendet viktigt och ger NÄS i uppdrag att följa upp mötet i Moskva på lämpligt sätt.


Helsingfors den 16 november 2005

Leena Luhtanen   Justitieminister
Finland

 

Bjarne Håkon Hanssen Arbets- och socialminister
Norge

Ann-Christin Nykvist Jordbruksminister
Sverige

Pekka Aikio
Sametingets ordförande
Finland

Aili Keskitalo           
Sametingspresident
Norge

Lars Anders Baer
Styrelseordförande för Sametinget
Sverige