Handlingsplan for samiske språk

Handlingsplanen for samiske språk skal legge til rette for en bred og langsiktig innsats for samiske språk i Norge. Det er særlig viktig med en innsats for å sikre lulesamisk og sørsamisk som levende språk også for fremtidige generasjoner.

Barnehage- og skole, offentlige tjenester og kulturtilbud er sentrale områder for handlingsplanen for samiske språk. Det er særlig viktig med en innsats for å sikre lulesamisk og sørsamisk som levende språk også for fremtidige generasjoner.

Handlingsplanen for samiske språk, som er utarbeidet i dialog med Sametinget, skal legge til rette for en bred og langsiktig innsats for samiske språk i Norge.

Tiltakene i handlingsplanen retter seg inn mot tre hovedområder:

Lære: Styrke opplæring i samisk språk i barnehage og skole, blant annet øke rekrutteringen til utdanning i samiske språk og bedre foreldres og andre voksnes muligheter til å lære samisk.

Bruke: Øke det offentliges tilbud på samisk, blant annet ved å styrke den samiskspråklige og kulturelle kompetansen innenfor offentlige virksomheter, øke informasjonen på samisk til samiske brukere og utvikle språkteknologi og samiske rettskrivingsverktøy.

Se: Synliggjøre samiske språk i det offentlige rom gjennom media, kultur og bruk av samiske stedsnavn.

Virkeperioden for handlingsplanen er forlenget ut 2016.

 Last ned:

Status 2010 og videre innsats 2011

Handlingsplan for samiske språk ble lagt fram våren 2009, og har en tidsramme på fem år. Første statusrapport på handlingsplanen ble lagt fram 10. februar 2011. Statusrapporten er utarbeidet i dialog med Sametinget og gir en oversikt over tiltakene som ble lansert i 2009 og hvordan de er gjennomført. Flere tiltak er styrket, og nye tiltak er kommet til.

  

Handlingsplan for samiske språk - status 2011 – 2013

Regjeringen og Sametinget har sammen lagt fram den andre rapporten om gjennomføring av tiltak i Handlingsplanen for samiske språk. Målet med handlingsplanen er å legge grunnlaget for en sterkere innsats for de samiske språkene - nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk på ulike samfunnsområder.

Handlingsplanens virkeperiode utløper i 2014.  Ved utløp av planperioden vil regjeringen, i samarbeid med Sametinget, utarbeide en sluttrapport om gjennomføringen av Handlingsplan for samiske språk.

Handlingsplan for samiske språk - status 2011 - 2013 (PDF)