Hvilke rettigheter har du?

Retten til å kunne bruke samiske språk i møte med det offentlige og rett til opplæring i og på samisk er blant de viktigste rettighetene for samene som folk. Det å kunne bruke sitt morsmål i møte med det offentlige er blant annet knyttet til den enkeltes rettsikkerhet. Dersom du mener at dine rettigheter ikke imøtekommes, kan du klage.

Hva sier samelovens språkregler at du har rett til?

Samelovens språkregler gir en omfattende rett til å bruke samisk språk i offentlig sammenheng. Alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

Rett til svar på samisk

Når man henvender seg til et lokalt offentlig organ i en av kommunene i forvaltningsområdet, dvs. et kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig organ, har man krav på å få svar på samisk både ved muntlige og skriftlige hendvendelser.

Dersom man henvender seg skriftlig til et regionalt organ, dvs. en fylkeskommunal eller statlig etat som har en eller flere av de ni kommunene som tjenesteområde, har man krav på å få skriftlig svar på samisk.

Retten til å få svar på samisk gjelder alle, selv om man ikke er bosatt i en av kommunene i forvaltningsområdet.

Utvidet rett til bruk av samisk i rettsvesenet

Alle har rett til å henvende seg på samisk til domstol eller til politiet i forvaltningsområdet. Likeledes har man rett til å bruke samisk i rettsmøter. Domstolen er forpliktet til å sørge for oversettelser av prosesskrifter, skriftlige bevis, rettsbøker mv. både til norsk og samisk.

Med rettsvesen siktes det her til politi, lensmennene, påtalemyndighetene, domstolene, fengselsvesenet og kriminalomsorg i frihet (jf. Ot.prp. nr. 60 (1989-90) pkt 4.5.1.). Loven har utførlige regler om bruk av samisk i rettsvesenet.

Bruk av samisk i helse- og sosialinstitusjoner

Alle som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor en regional eller lokal offentlig helse- eller sosialinstitusjon i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk, både muntlig og skriftlig.

Bruk av samisk i kirken

Alle som ønsker det, har rett til individuelle kirkelige tjenester som barnedåp, vigsel, nattverd, sjelesorg mm. på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet.

Rett til utdanningspermisjon

Hvis et offentlig organ i forvaltningsområdet har behov for kompetanse i samisk språk, har tilsatte rett til utdanningspermisjon med lønn for å tilegne seg slik kompetanse. Også organ som ikke omfattes av samelovens språkregler bør gi tilsatte permisjon for å lære samisk når organet har behov for kompetanse i samisk.

Barnehager

En trygg forankring i eget språk og kultur gir samiske barn de beste forutsetninger for å kunne utvikle sin identitet – samtidig som de skal forholde seg til majoritetssamfunnet. Det er derfor viktig at samiske barn får et barnehagetilbud som styrker deres samiske språkutvikling.

Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt, dvs. forvaltningsområdet for samisk språk, bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Det innebærer blant annet at dersom samiske barn går i norskspråklige barnehager, bør foreldre som ønsker det kunne forvente at barnehagens ansatte har kjennskap til og legger vekt på at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold.

Rett til opplæring i og på samisk

Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Dette betyr at samiske elever har rett til opplæring i samisk språk. Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene de ønsker opplæring i. De elevene som bor i et samisk distrikt, dvs. i forvaltningsområdet for samisk språk, har rett til opplæring i og på samisk. Dette innbærer at elevene har rett til opplæring i andre fag på samisk. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.

Alle samiske elever i grunnskolealder som bor utenfor samiske distrikt har også rett til opplæring i samisk. Elever bosatt i samisk distrikt har rett til opplæring i og på samisk. Når minst ti elever i en kommune utenfor samisk distrikt ønsker opplæring i og på samisk, skal de få opplæring i og på samisk så lenge det er minst seks elever igjen i gruppen. Alle skoleeiere skal tilby opplæring i samisk til samiske elever i grunnskolealder. Dette betyr at alle elever som er samer har denne retten uavhengig av om de bor for eksempel i Hordaland eller Buskerud.

De kommunene som ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, kan tilby sine elever alternative opplæringsformer. Dette er hjemlet i forskriftens § 7-1 til opplæringsloven. Alternative opplæringsformer kan være hospiteringer, leirskoleopphold og fjernundervisning.

Retten til opplæring i samisk innebærer:

 • Elevene (foresatte) får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i – nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk.
 • Opplæringen i samisk skal skje etter læreplanene i Kunnskapsløftet-Samisk.
 • Skoleeier må tilby alternativ opplæring (for eksempel fjernundervisning) dersom det ikke finnes egnet personale.
 • Elevene kan velge samisk som første eller andrespråk.
 • Elevene er fritatt fra fremmedspråk/språklig fordypning, men har rett til å velge slik fordypning dersom de ønsker det.

Samisk opplæring i videregående skole

Alle samiske elever i videregående opplæring har rett til opplæring i samisk uavhengig av hvor de bor i landet. Skoleeier plikter å gi veiledning og informasjon til elever og foresatte som har spørsmål knyttet til opplæring i og på samisk og gi opplæring i samisk til de som har rett til det. Alle skoleeiere skal tilby opplæring i samisk til samer i videregående skole.

Dette innebærer:

 • Elevene (foresatte) får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i – nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk.
 • Undervisningen skal legges opp i tråd med Læreplanverket Kunnskapsløftet-Samisk.
 • Eleven har rett til opplæring i samisk selv om eleven ikke hadde undervisning i samisk i grunnskolen.
 • Skoleeier må tilby alternativ opplæring (for eksempel fjernundervisning) dersom de ikke har personale med relevant kompetanse.
 • Elever som får opplæring i samisk som første eller andrespråk har fritak for opplæring i fremmedspråk og de samme elevene har fritak for opplæring i skriftlig sidemål.

Opplæring på samisk gis ved de statlige samiske videregående skolene i Kautokeino og Karasjok og opplæring gis etter Læreplanverket Kunnskapsløftet - Samisk. 

Skoleeier kan tilby samisk som fremmedspråk om de ønsker det.

Slik kan du gå frem for å klage

Dersom du mener at et offentlig organ ikke har fulgt bestemmelsene om samisk språk, kan du klage.

Hvordan klager du?

Hvis du vil klage, må klagen sendes skriftlig. Du kan skrive klagen på samisk.

Hva skal en klage inneholde?

Hvis du vil klage bør du:

 • Skrive kort om hva som har skjedd.
 • Forklare hvilket statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt organ klagen gjelder.
 • Forklare hvilke feil du mener organet har gjort.
 • Sende med dokumenter som du mener er viktige. Dersom det er et konkret vedtak du mener er feil, bør du oppgi dato på vedtaket og helst vedlegge en kopi av dette.

Hvor skal du sende klagen?

Hvis klagen angår kommunale eller fylkeskommunale organ er statsforvalteren klageinstans.

Hvis klagen angår et statlig organ er det nærmest overordnede statlige organ klageinstans. For eksempel dersom du mener NAV har brutt forpliktelsene skal klagen sendes Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Dersom du er usikker på hvor du skal sende klagen kan du kontakte organet som du mener har begått en feil.

Hvem kan klage?

Som borger har du klagerett i slike saker. I tillegg har landsomfattende samiske organisasjoner og landsomfattende offentlige organer med oppgaver av særlig betydning for hele eller deler av den samiske befolkningen klagerett. De ovennevnte organisasjoner og organer har også klagerett i saker hvor ingen enkeltperson er særskilt berørt.