Publikasjoner og rapporteringer på internasjonale konvensjoner

- knyttet til temaet samepolitikk

Publikasjoner knyttet til temaet samepolitikk.

Innhold

Internasjonale konvensjoner og Norges rapporteringer
Meldinger til Stortinget
Proposisjoner til Stortinget

Rundskriv
Rapporter
NOUer
Handlingsplaner

Internasjonale konvensjoner og Norges rapporteringer

Andre rapporter

 

 

 

Meldinger til Stortinget

 

 Proposisjoner til Stortinget

 • Ot.prp.nr.25 (2006-2007) Landbruks- og matdepartementet
  Om lov om reindrift (reindriftsloven)
 • Ot.prp. nr. 59 (2005-2006) Kunnskapsdepartementet
  Om lov om endringar i opplæringslova - Endring av læreplanheimelen for samisk opplæring
 • Ot.prp. nr. 38 (2005-2006) Fornyings- og administrasjonsdepartementet
  Om lov om endring av lov 14. august 1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke, norsk og samisk)
 • Ot.prp. nr. 38 (2004-2005)  Kultur- og kirkedepartementet
  Forslag til lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold
 • Ot.prp. nr 26 (2003-2004) Kommunal- og regionaldepartementet
  Om lov om endringer av lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven)
 • Ot.prp. nr 53 (2002-2003) Justisdepartementet
  Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)
 • Ot.prp. nr. 34 (2002-2003) Kommunal- og regionaldepartementet
  Om lov om endring i samelova m.m.
 • Ot.prp. nr. 111 (2001-2002) Fornyings- og administrasjonsdepartementet
  Om lov om endring av Lov 14.08.1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk)
 • Ot.prp. nr. 114 (2001-2002) Kultur- og kirkedepartementet
  Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet for samiske språk)
 • Ot.prp. nr. 17 (2000-2001) Kommunal- og regionaldepartementet
  Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)
 • Ot.prp. nr. 72 (1999-2000) Kommunal- og regionaldepartementet
  Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)
 • Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) Kultur- og kirkedepartementet
  Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
 • Ot.prp. nr. 9 (1996-1997) Kommunal- og regionaldepartementet
  Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

 

Rundskriv

Samordning av samiske saker i budsjettprosessen


Bevilgninger til samiske formål

(Alle dokumenter er i PDF-format)


Sametingsvalg

 

Rapporter


NOUer

Tidligere NOUer (finnes ikke i elektronisk form)

 • NOU 1988:42 Næringskombinasjoner i samiske bosettingsområder
 • NOU 1985:23 Prøveprosjekt for yrkeskombinasjoner
 • NOU 1985:14 Samisk kultur og utdanning del 1
 • NOU 1985:14 Samisk kultur og utdanning. De enkelte sektorer. Administrasjon. Delutredning
 • NOU 1983:38 ILO-konvensjoner som Norge ikke har ratifisert
 • NOU 1980:59 Samisk i grunnskolen
 • NOU 1980:53 Vern av urbefolkninger
 • NOU 1978:18 Bruken av Finnmarksvidda
 • NOU 1975:37 Videregående opplæring for samer
   

Handlingsplaner