Barentssamarbeidet

Innenfor Barentssamarbeidet har urfolksspørsmål en viktig plass. I Barentsregionen lever tre urfolk - samer, nenetser og vepsere. Få steder i verden er det et så nært samarbeid urfolkene i mellom, på tvers av landegrensene.

Innenfor Barentssamarbeidet har urfolksspørsmål en viktig plass. I Barentsregionen lever tre urfolk - samer, nenetser og vepsere. Få steder i verden er det et så nært samarbeid urfolkene i mellom, på tvers av landegrensene. Det er også nær kontakt til regjeringsnivået i deltakerlandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Representanter for urfolk deltar på alle felter innen Barentssamarbeidet.

Det er opprettet et eget regionalt samarbeidsorgan mellom urfolkene. I 1999 utarbeidet urfolksgruppen en handlingsplan for urfolkene i Barentsregionen. Prioriterte oppgaver er tiltak for å styrke og bevare urfolkenes språk, kultur, deres tradisjonelle nærings- og håndverksvirksomhet, samt arbeide for økonomisk utvikling. Forbedring av levekår og helse for urfolkene på russisk side er en annen viktig oppgave.

Urfolksamarbeidet i Barentsregionen er et regionalt samarbeid som foregår på urfolkenes egne premisser. Sametinget på norsk side og norske kommuner med samisk befolkning spiller en aktiv rolle. Fra statlig side støttes arbeidet gjennom finansiering av tiltak og prosjekter, og ved at urfolkene blir hørt i alle viktige samarbeidsspørsmål.

Barentsrådet vedtok på sitt møte i mars 1999 å inkludere ungdomspolitikk som et av sine utviklingsområder. I juni 1999 ble det etablert en arbeidsgruppe med representanter fra de departementene i Finland, Russland, Sverige, Danmark, Island og Norge som har ansvaret for ungdomspolitiske spørsmål. Det er også etablert nettverk for samarbeid mellom ungdomsorganisasjoner og grupper i regionen (Barents Regional Youth Forum). Urfolksungdom har egne representanter i nettverket.

En handlingsplan ble vedtatt på Ungdomsministerkonferansen i Tromsø i mai 2001. Gjennom handlingsplanen skal det stimuleres til samarbeidsprosjekter i Barentsregionen, spesielt til samarbeid mellom urfolksungdom. Prosjekter som fremmer urfolkenes kultur vil bli prioriterte. Det vil bli lagt vekt på utvikling av informasjon til ungdom. Gjennom et samarbeid landene i mellom, skal levekår kartlegges og forskningssamarbeidet styrkes.

Det nordiske samarbeidet på kulturområdet er, innenfor rammen av Barentssamarbeidet, utvidet til å omfatte den samiske befolkning på Kola. Med de bånd som knytter den samiske befolkning sammen, er dette et samarbeid som bør fortsette. Det er også et uttrykk for det nære naboskap som i nord eksisterer mellom Norge og Russland. Samarbeidet med andre urfolksgrupper på Kola bør videreføres.