0-24-samarbeidet

Regjeringen vil styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom tjenestene. For å lykkes med dette har regjeringen opprettet 0–24-samarbeidet.

Gjennom bedre samordnede tjenester skal utsatte barn og unge under 24 år og deres familier få tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp. For å få dette til må vi styrke samarbeidet med barna, ungdommene og deres familier, og mellom ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner. Sammen kan vi finne nye og bedre måter å jobbe på.

Gjennom 0-24-samarbeidet vil vi bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv.

0-24-samarbeidet er gitt som et felles oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Helse - og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet til Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Fra 2019 ble også Justis- og beredskaps- departementet med underliggende etater, Sekretariatet for konfliktrådene og Politidirektoratet, med i 0-24-samarbeidet. Direktoratene samarbeider om oppdraget, som startet i 2015 og var ment å avslutte  2020. På grunn covid-19 pandemien er 0-24-samarbeidet i direktoratene foreløpig forlenget til april 2021.

Gjennom dette samarbeidet jobber vi blant annet med å skape et felles kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde, samordne de statlige virkemidlene i velferdssektorene og å bygge kapasitet for varig tverrsektoriell innsats.  Som en del av dette samarbeidet er det for eksempel fra 2020 satt i gang et forsøk med programfinansiering av tilskuddsordninger. Hensikten er at det skal bli lettere for kommunene å søke om midler til tiltak de ser behov for lokalt, og som involverer flere sektorer. Forsøket skal gå ut 2022 og omfatter deler av fem tilskuddsordninger som ligger under fire departementer, og 12 kommuner deltar i forsøket.

De aller fleste velferdstjenester har i dag mulighet og/eller plikt til å samarbeide med andre tjenester. Vi ønsker å gjøre plikten til samarbeid enda tydeligere, samtidig som vi ønsker å bidra til at det blir enklere å samordne samarbeidet. Regjeringen har sendt på høring forslag til endringer i sektorregelverkene for å legge bedre til rette for at barn og unge skal kunne få et tilpasset og helhetlig tjenestetilbud. Forslagene innebærer en rekke endringer i dagens regelverk og vi oppfordrer dere alle til å komme med innspill innen høringsfristen 1.november 2020. 

http://www.0-24-samarbeidet.no/ kan du lese mer om tiltakene og få mer informasjon 0-24-samarbeidet. 

En fellesnordisk utfordring: Utfordringene som 0-24-samarbeidet jobber med er også på agendaen i de andre nordiske landene og de selvstyrte områdene. Det er iverksatt et treårig samarbeidsprosjekt (2017–2020) knyttet til tverrsektoriell innsats for utsatte barn og unge i Norden. Prosjektet skal bidra til erfaringsdeling og læring om hvordan ulike forvaltningsnivåer og sektorer best kan innrette sin innsats for å utvikle et samordnet, helhetlig og relevant tjenestetilbud.