0-24-samarbeidet

Effekten av innsats er størst jo tidligere vansker hos barn oppdages og tiltak settes inn. Ofte er vanskene sammensatte og krever ulike tiltak, gjerne samtidig. Riktig hjelp til riktig tid kan bidra til at flere mestrer skolegangen og gjennomfører videregående opplæring og at utenforskap motvirkes.

Ungdom klarer seg stort sett bra i Norge i dag, til og med bedre enn før på mange områder. Men for mange barn og unge faller utenfor. Foto: Shutterstock

0–24-samarbeidet skal avdekke felles utfordringer og fremme felles tiltak og strategier for bedre oppfølging av utsatte barn og unge. Det overordnende målet for samarbeidet er at færre faller utenfor ved at flere gjennomfører videregående opplæring og kommer i arbeid.

Det er Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som står bak samarbeidet.

Forankring og oppfølging av 0-24-samarbeidet i direktoratene

På etatssiden er Udir, NAV, Bufetat, Helsedirektoratet og Imdi med. De fem etatsdirektørene har undertegnet en felles programerklæring og er programeiere. Utdanningsdirektoratet koordinerer og leder arbeidet med programmet i direktoratene, mens Kunnskapsdepartementet leder og koordinerer arbeidet på departementsnivå.

Direktoratene har operasjonalisert en rekke mål innenfor følgende målområder:

  • Effektmål om en styrket samhandling i kommunene om utsatte barn og unge og økt gjennomføring i videregående opplæring
  • Resultatmål med blant annet mål om en organisering av egne virksomheter for en styrket og varig samhandlingskultur mellom direktoratene
  • Prosessmål som er knyttet til gjennomføring av tiltakene og systematikk i samarbeidet

I alt 25 tiltak skal følges opp i perioden 2015-2020. Tiltakene er fordelt på områdene: Regelverkskonflikter, samordning av tilskuddsforvaltning, språkvansker og språkopplæring, asylsøkere og utvikling av direktoratenes organisering- og samhandlingspraksis.