Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

0-24-samarbeidet

Regjeringen vil styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom tjenestene. For å lykkes med dette har regjeringen opprettet 0–24-samarbeidet.

0-24 samarbeidet. En innsats for barn og unge
Foto: KD

Gjennom bedre samordnede tjenester skal utsatte barn og unge under 24 år og deres familier får tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp. For å få dette til må vi styrke samarbeidet med barna, ungdommene og deres familier, og mellom ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner. Sammen kan vi finne nye og bedre måter å jobbe på.

Gjennom 0-24-samarbeidet vil vi bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv.

Bilde av Sanner
Foto: KD" Frafall i skolen kan ha store konsekvenser for både den det gjelder og samfunnet. Årsakene til frafall er sammensatte, de starter tidlig og ofte er det slik at de barna som trenger ekstra hjelp, trenger det fra flere instanser samtidig og over tid. Vi må legge til rette for et godt samarbeid uten byråkratiske hindringer. Det er dette vi jobber med i 0-24-samarbeidet. Vi skal bidra til at alle får den hjelpen de trenger for å få et så godt utgangspunkt som mulig til å mestre eget liv enten utfordringene er knyttet til skolerelaterte forhold eller andre forhold. Jeg vil særlig trekke frem viktigheten av å ha oppmerksomhet på integrering og språkutfordringer. Gjennom dette motvirker vi utenforskap, og sikrer et bærekraftig velferdssamfunn" sier Jan Tore Sanner, Kunnskaps- og integreringsminister  

0-24-samarbeidet er gitt som et felles oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Helse - og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet til Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Direktoratene samarbeider om oppdraget, som startet i 2015 og avsluttes i 2020.

Direktoratene jobber langs fire satsingsområder:

  1. Etablere felles kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde
    2. Samordne statlige virkemidler
    3. Tverrsektorielle utviklingstiltak
    4. Bygge kapasitet for tverrsektoriell innsats

Innenfor de fire satsingsområdene er det iverksatt en rekke tiltak. På http://www.0-24-samarbeidet.no/ kan du lese mer om tiltakene og få mer informasjon 0-24-samarbeidet. Arbeidet følgeforskers av Deloitte.

En fellesnordisk utfordring: Utfordringene som 0-24-samarbeidet jobber med er også på agendaen i de andre nordiske landene og de selvstyrte områdene. Det er iverksatt et treårig samarbeidsprosjekt (2017–2020) knyttet til tverrsektoriell innsats for utsatte barn og unge i Norden. Prosjektet skal bidra til erfaringsdeling og læring om hvordan ulike forvaltningsnivåer og sektorer best kan innrette sin innsats for å utvikle et samordnet, helhetlig og relevant tjenestetilbud. For mer informasjon om det nordiske samarbeidet trykk her.

Til toppen