Dokumentasjon og rapportering

For regjeringen er det et hovedmål å forbedre skolen slik at elevene lærer mer. Det er nødvendig å sikre at både lærere og ledere får bruke mer av tiden sin på kjerneoppgavene, som er god undervisning og skoleledelse. Mange lærere har fortalt at de får for liten tid med elevene sine og at de bruker for mye tid på å fylle ut skjemaer, på dokumentasjon og rapportering. Det er denne situasjonen regjeringen vil endre.

Regjeringen følger derfor opp sluttrapporten fra fellesprosjektet mellom  Kunnskapsdepartementet(KD) og KS, et arbeid for å komme fram til tiltak som kan redusere mengden av dokumentasjon og rapportering i skolen. Sluttrapporten ble presentert i desember 2014, og siden er det blitt arbeidet for å sette flere av tiltakene ut i livet. Det er også gjennomført en netthøring som viser stor tilslutning til anbefalingene fra prosjektet.

Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren

Oppfølging fra prosjektet

  • Sluttrapporten fra prosjektet anbefaler å fjerne kravet om å språkkartlegge nyankomne innvandrere som ikke har lært norsk. Det har regjeringen fulgt opp gjennom en egen veileder til skolene som presiserer dette konkrete punktet.
  • Rapporten anbefaler å forenkle rapporteringen til Grunnskolens informasjonssystem GSI. En forenklet utgave var klar til rapporteringen som skjedde høsten 2015.
  • Det felles nasjonale tilsynet er gjennomgått og drøftet på kontaktmøte med KS.
  • Sluttrapporten fra prosjektet anbefaler å gjøre forenklinger i vurderingsregelverket og at lokale skoleeiere og skoleledere reduserer kravet til skriftlig underveisvurdering til et minimum. Dette ble gjennomført fra skoleåret 2015-2016 gjennom endringer i vurderingsforskriften.
  • Det er også en anbefalt i sluttrapporten å endre kartleggingsprøvene i skolen fra å være obligatoriske til å bli frivillige. Den endringen er allerede gjennomført ved de obligatoriske kartleggingsprøvene erstattes med frivillige læringsstøttende prøver som lærerne kan bruke fritt. 

Endringer i vurderingsforskriften

Elevundersøkelsen beholdes

Elevundersøkelsen i dag er den beste vi har til å gi oss oppdatert kunnskap om for eksempel elevenes læringsmiljø og omfanget av krenkelser og mobbing. Forslaget om å gjøre undersøkelsen frivillig vil derfor ikke bli fulgt opp, men det vil bli vurdert forenklinger i undersøkelsen.

Vil fjerne tidstyver i skolen

Til toppen