Vurdering og eksamen

Elever i grunnskolen skal ha underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurderingen skal gis løpende som en rettledning til elevene om hvor de står. Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen og skal gis med karakter.

Elever i grunnskolen skal ha underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurderingen skal gis løpende som en rettledning til elevene om hvor de står. Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen og skal gis med karakter.

Underveisvurdering - er all vurdering i grunnskolen fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på 10. trinn og på hvert trinn i videregående opplæring. Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læringsprosessen og som grunnlag for tilpasset opplæring.

Sluttvurdering - skal gi informasjon om nivået til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutningen av opplæringen i faget. Sluttvurdering gis med karakter og kan gis i form av standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

 

Underveisvurderingen

Underveisvurderingen skal gis løpende som en veiledning til elevene om hvordan de står i forhold til kompetansemålene med sikte på at de på beste måte kan nå disse målene. Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring, utvikle kompetansen til elevene og gi grunnlag for en tilpasset opplæring.

Underveisvurderingen på barnetrinnet (1. – 7. årstrinn) skal gis kun som vurdering uten karakter. På ungdomstrinnet skal underveisvurderingen gis både med og uten karakter.

Når underveisvurdering brukes til å støtte elever, lærlinger og lærekandidater videre i læringsprosessen kaller vi underveisvurderingen ”vurdering for læring” .

Vurdering for læring (2010-2014) er en satsing i regi av Utdanningsdirektoratet der skoleeiere, skoler og lærebedrifter videreutvikler egen vurderingspraksis.

Sluttvurderingen

Sluttvurdering skal gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen og skal gis med karakter. Sluttvurderingen gis i form av standpunktkarakterer og i form av eksamenskarakterer. I grunnskolen gis det sluttvurdering ved avslutningen av grunnskoleopplæringen. Hovedbestemmelsene om elevvurdering står i forskrift til opplæringsloven, kapitel 3 for vurdering i grunnskolen og videregående opplæring. Hvilke vurderingsformer som skal benyttes i det enkelte fag, står omtalt i læreplanen for faget.

Eksamen

Eksamen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Læreplanen i det enkelte faget fastsetter om det skal være eksamen i faget, om eksamen er obligatorisk for alle elever eller om eleven kan trekkes. Det er videre bestemt om eksamensformen skal være skriftlig eller muntlig og om eksamen skal være lokal gitt eller sentralt gitt. Departementet fastsetter hvor mange eksamener det skal være på 10. årstrinnet.

Når det gjelder trekking av fag til eksamen, skal eleven normalt få vite hvilket fag han eller hun skal prøves 48 timer før eksamen. Lørdager, søndager, høgtidsdager og helligdager skal ikke regnes med.

Det er ikke utsatt eller ny eksamen i grunnskolen.

Eksamen i fag gjennomføres slik at eleven kan få vist både bredde og dybde i sin kompetanse. Eksamenskarakteren skal gi uttrykk for den individuelle kompetansen til hver elev, slik denne kommer fram på eksamen.

Mer informasjon lov/forskrifter finner du her

Mer informasjon