Beredskap og krisehåndtering i skolen

Det er viktig at det både på nasjonalt og lokalt nivå er planer for beredskap for kriser i utdanningssektoren. Et godt planverk kan være til nytte både i det forebyggende arbeidet og i håndtering av eventuelle alvorlige hendelser.

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med blant andre politimyndigheter og helsemyndigheter laget en veiledning i beredskap og krisehåndtering i barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner. 

Politiet har hovedansvaret for implementering av veilederen, og har et eget informasjons- og opplæringsprogram rettet mot barnehagene og utdanningsinstitusjonene.   

  • Veilederen har en bred målgruppe og omtaler flere departementers regelverk.
  • Veilederen gir informasjon om forebygging og beredskapsarbeid. Formålet er å informere om ansvaret og styrke kunnskapen og bevisstheten om betydningen av gode beredskapsplaner, for å legge til rette for en robust beredskap.
  • Veilederen er et hjelpemiddel for kommuner, barnehager, skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner som trenger å forbedre sine beredskapsplaner og sørge for at planene omfatter alvorlige hendelser.
  • Veilederen beskriver kommunenes, nødetatenes og den enkelte virksomhetsleders roller og ansvar for i sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Temaside om beredskap og krisehåndtering

Kommunenes generelle beredskapsplikt

Kommunenes generelle beredskapsplikt gir kommunene et primæransvar for å ivareta sikkerhet og trygghet blant kommunenes innbyggere og virksomheter, inkludert skoler. Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt fastsetter kommunens generelle beredskapsplikt. Bestemmelsene stiller ikke krav til den enkelte virksomhet innenfor kommunens grenser, men stiller krav til at kommunen skal ha en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, en overordnet beredskapsplan og gir kommunen en plikt til å håndtere uønskede hendelser.  Det stilles også krav til at kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område påser at relevante offentlige og private aktører inviteres med i beredskapsarbeidet.

Skolenes beredskapsplikt

Forskrift 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. skal fremme helse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap lyder:

”Virksomheter skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.

Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.”

I 2015 presiserte Helse- og omsorgsdepartementet sammen med Kunnskapsdepartementet at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 14 skal omfatte en plikt for barnehage- og skoleeier ved leder av virksomheten til å vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelser, og planlegge beredskap ved virksomheten i henhold til risikobildet. Veilederen for beredskapsplanlegging ble som en følge av dette oppdatert i 2015.

Til toppen