Realfagstiltak

Det er et mål å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekrutteringen til fagene. Norske elever skal bli bedre i realfag. Det skal være en økt satsing på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.

Barnehagen

Barnehagekonferanser i matematikk

Matematikksenteret har arrangert fem todagers konferanser om matematikk i barnehagen. 

Les mer 

Forskerfrøkonferanser

Naturfagsenteret arrangerer hvert år en todagers Forskerfrøkonferanse for barnehagetilsatte i Oslo. Det er også arrangert flere tilsvarende lokale konferanser. 

Grunnopplæringen 

Strategien "Realfag for framtida - Strategi for styrking av realfagene 2010-2014" er regjeringens strategi for styrking av realfagene i opplæringen.  

Hovedmålet for strategien er å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekruttering og gjennomføring på alle nivåer. Delmål er blant annet å styrke norske elevers kompetanse i realfag, øke lærernes kompetanse og å øke rekrutteringen til høyere utdanning i realfagene og teknologifagene.

Les mer her

Videreutdanning for lærere

Regjeringen har iverksatt tidenes største satsing på videreutdanning av lærere med vekt på matematikk og naturfag. I studieåret 2014/2015 vil 1300 lærere få tilbud om videreutdanning på 30 studiepoeng i strategien Kompetanse for kvalitet.

Les mer her 

Ungdomstrinn i utvikling

Strategien "Ungdomstrinn i utvikling" har en egen kompetansesatsing i regning som grunnleggende ferdighet, med mål at lærere skal gjøre undervisningen mer praktisk og variert slik at skolene øker lærelysten og hever nivået i regning.

Les mer her 

Nasjonale sentre for realfagene

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i opplæringen. De to sentrene har en rekke tiltak og prosjekter for bedre opplæring i realfagene.

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har som mål å øke rekrutteringen til realfag i utdanning og arbeidsliv.

Les mer her

Regionale vitensentre

De regionale vitensentrene er populærvitenskapelig opplevelses- og læringssentre for teknologi, naturvitenskap og matematikk hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere. Det er ni regionale vitensentre som får støtte til drift og utvikling, og de nærmer seg 1 million besøkende i året. Det tilsvarer en femdel av Norges befolkning. 

Les mer her 

Nasjonalt forum for realfag

Nasjonalt forum for realfag representerer alle de viktige aktørene i utdanning, forskning, næringsliv og organisasjonene. Forumet er etablert av Kunnskapsdepartementet og ledes av statsråden. Nasjonalt forum har bidratt i utvikling av gjeldende realfagsstrategi og har felles diskusjoner om gjennomføring av strategien og de enkelte tiltak.

Den virtuelle matematikkskolen

Det er satt i gang utprøving av en nettskole i faget matematikk. Her vil elever møte andre elever på samme nivå, både høyt presterende og lavt presterende. Nettskolen vil bedre mulighetene til variert opplæring. For elever som ønsker å ta fag på videregående nivå, gir det bedre muligheter ved at de slipper reising og andre kostnader. 

ENT3R matematikktrening

ENT3R er et program der dyktige studenter fra universiteter og høyskoler gir undervisning i matematikk og fungerer som rollemodeller i 10 klasse og 1. klasse i videregående skole. Mellom 2000 og 3000 elever bruker tilbudet i dag. 

Lektor 2

I Lektor 2-ordningen underviser yrkesaktive med realfagskompetanse på deltid i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring, for bedre praktisk tilnærming og motivasjon. 

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken (DNS) er et samarbeid mellom Miljødepartementet og Kunnskapsdepartementet. DNS skal gjennom kontakt med lokale organisasjoner bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen, medvirke til økt bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere. 

Rollemodell.no

Rollemodell.no er et rollemodellbyrå med engasjerte og dedikerte realister og teknologer  som reiser rundt til ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet. De skal inspirere og motivere elever til å velge realfag. Det er per i dag 700 rollemodeller på landsbasis. 

Forskerføtter og leserøtter

Forskerføtter og leserøtter er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Naturfagsenteret som kombinerer naturfag og grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Prosjektet gjør naturfag til en læringsarena for lesing og skriving, i tillegg til naturfag. Lærere og forskere utvikler og prøver ut ulike aktiviteter. Målet er at undervisningen blir mer meningsfull, inspirerende og effektiv. 

Proscientia

Proscientia er Forskningsrådets prosjekt for å øke interessen for forskning og vitenskap blant i elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Proscientia arrangerer eller administrerer Konkurransen Unge Forskere, realfagsolympiadene, andre realfagskonkurranser og flere andre aktiviteter. Forskningsrådet har også ansvar for Forskningsdagene og Nysgjerrigper. 

Fag fra høyere nivå

Det som virker mest motiverende for faglig sterke elever, er å kunne gå raskere fram i fagene enn resten av klassen. Elever på ungdomstrinnet kan bruke tiden fra valgfag til dette,  og kan ta eksamen fra 10. trinn allerede i 8. eller 9. klasse. Kunnskapsdepartementet vil i tillegg utvide antall fag i ordningen. 

Høyere utdanning 

Økning i studieplasser innen realfag

I 2009 tildelte departementet 575 nye studieplasser til real- og teknologifag, 260 plasser i 2011, 400 plasser i RNB 2012 og 255 plasser i 2013.   

Senter for fremragende utdanning innen matematikkdidaktikk

Universitetet i Agder er for perioden 2014-2018 tildelt status som Senter for fremragende utdanning innen matematikkdidaktikk, Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching, MatRIC. Målet for senteret er å lede innovasjon og forskning innen læring og undervisning i matematikk, innenfor andre utdanningsprogram som ingeniør, naturvitenskap, økonomi og lærerutdanning, såkalte brukerprogram. Intensjonen er å være et nasjonalt senter for fremragende matematikkutdanning gjennom å skape nettverk for kollegaer som er involvert i matematikkundervisning i hele Norge. 

Ny rammeplan for ingeniørutdanningen

Kunnskapsdepartementet innførte ny rammeplan med forskrift for ingeniørutdanningen i 2011. 

Økt gjennomstrømming og redusert frafall innen teknologi- og realfag

Kunnskapsdepartementet tildelte i 2012 Universitets- og høgskolerådet 3,3 mill. kroner for å koordinere et nasjonalt treårig prosjekt som sluttføres sommeren 2015. Målet med prosjektet er å bidra til økt gjennomstrømming og redusert frafall i teknologi- og realfagsutdanningene. 

Vitenskaplig utstyr i ingeniør- og teknologifag

Kunnskapsdepartementet fordelte i budsjettet for 2013 og 2014 henholdsvis 27 mill og 50 millioner kroner til vitenskaplig utstyr i ingeniør- og teknologifag. 

Avskriving av studielån

Kunnskapsdepartementet har innført en avskrivingsordning av studielån for realfagslærere som har høyere grads utdanning i blant annet matematikk for å rekruttere flere realfagslærere med høy kompetanse

Til toppen