Satsing på realfag

Ny realfagsstrategi ble lansert 19. august 2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Den nasjonale strategien er en målrettet og spisset strategi som retter seg mot barn og unge i barnehager og skoler.

Bilde av realfagseksperiment med flytende nitrogen.
Kunnskapsministeren tok turen innom realfagsarrangementet til Girl Geek Dinners på Universitetet i Oslo 7. mars. Fra venstre Sunniva Rose, Selda Ekiz, Torbjørn Røe Isaksen og Tale Sundlisæter – med flytende nitrogen.

Et stort antall elever går ut av grunnskolen hvert år med svake matematikk- og naturfagkunnskaper. Våren 2015 gikk 25 prosent av elevene ut av ungdomsskolen med karakterene 1 og 2 i standpunkt i matematikk. Disse ungdommene kan få problemer med å fullføre videregående skole og å få seg en jobb senere. 

Regjeringens realfagsstrategi "Tett på realfag - Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)" har fire overordnede mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. 

Det er en målrettet og spisset strategi som retter seg mot barn og unge i barnehager og skoler. Den enkelte kommune må sørge for å kartlegge sine utfordringer og iverksette tiltak for å løse utfordringene de står overfor.

Det skal hvert år utgis et  realfagsbarometer som skal bestå av en  indikatorrapport og beskrivelse av status i strategiperioden. Ved hjelp av realfagsbarometeret vil nasjonale og lokale myndigheter få et grunnlag for å vurdere måloppnåelse ut fra de mål som er satt for barn og unges læring i realfag. 

Som tillegg til strategien og som hjelp i arbeidet skal det også utvikles årlige tiltaksplaner som vil ligge på nett, og som gjør det enkelt å klikke seg videre til de enkelte tiltakene. Tiltaksplanen vil vise sammenheng mellom mål, hovedgrep og tiltak. 

Realfagsstrategiens hovedgrep innenfor hvert av de fire hovedmålene må sees på som overordnete tiltak som skal gjennomføres i løpet av perioden 2015-2019. Kunnskapsnivået til barn og unge i matematikk og naturfag skal heves, gjennom å styrke kompetansen til lærere i barnehage og skole om hva som gir god læring, og gjennom å vise frem ressurser og verktøy som kan redusere andel svakt presterende og øke andelen høyt presterende i realfag.

Realfagskommuner 

Etablering av realfagskommuner er et av hovedtiltakene i strategien. I 2016 er det totalt 45 kommuner med status som realfagskommuner.

Kommunene får et økonomisk tilskudd til å drive nettverk i realfag for lærere i barnehage og skole. De knytter til seg kompetanse og veiledning fra universitets- og høgskolemiljøer.

Alle realfagskommunene utvikler lokale realfagsstrategier og forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig med realfag.

Det skal være en økt satsing på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.