Sikkerhet og beredskap ved universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for beredskapsarbeidet ved statlige universiteter og høyskoler.

Utdanningsinstitusjonene skal ha en god beredskap og de skal vite hva de skal gjøre dersom noe skulle skje.

Institusjonene er derfor pålagt å ha egne beredskapsplaner og vurdere om det skal settes i gang tiltak dersom det oppstår trusler eller krisehendelser. Institusjonene er også pålagt å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og  gjennomføre årlige kriseøvelser. 

Som følge av departementets overordnede ansvar, er det viktig å være sikre på at alle underliggende virksomheter har en god beredskap og vet hva de skal gjøre dersom noe skulle skje.

Alle de 33 statlige universitetene og høyskolene har derfor blitt bedt om å gjennomgå sine beredskapsplanverk. 15 andre underliggende virksomheter er også bedt om å gjøre det samme.

Kunnskapsdepartementet er i jevnlig dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og andre nasjonale myndigheter, som holder dpeartementet orientert dersom en trusselsituasjon oppstår.

Det er den enkelte utdanningsinstitusjon som har ansvaret for å vurdere eventuelle tiltak. De kan søke råd ved det lokale politidistriktet og PST.

Kontroll med kunnskapsoverføring

Utenriksdepartementet har det overordnede ansvaret for eksportkontroll, som blant annet skal hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og leveringssystemer for slike våpen.

Det er utarbeidet retningslinjer som hjelpemiddel for utdanningsinstitusjonenes egne vurderinger av kontroll med kunnskapsoverføring.