Sikkerhet og beredskap ved universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for beredskapsarbeidet ved statlige universiteter og høyskoler.

Utdanningsinstitusjonene skal ha en god beredskap og de skal vite hva de skal gjøre dersom noe skulle skje.

Institusjonene er derfor pålagt å ha egne beredskapsplaner og vurdere om det skal settes i gang tiltak dersom det oppstår trusler eller krisehendelser. Institusjonene er også pålagt å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og  gjennomføre årlige kriseøvelser. 

Som følge av departementets overordnede ansvar, er det viktig å være sikre på at alle underliggende virksomheter har en god beredskap og vet hva de skal gjøre dersom noe skulle skje.

Kunnskapsdepartementet er i jevnlig dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og andre nasjonale myndigheter, som holder dpeartementet orientert dersom en trusselsituasjon oppstår.

Det er den enkelte utdanningsinstitusjon som har ansvaret for å vurdere eventuelle tiltak. De kan søke råd ved det lokale politidistriktet og PST.

Kunnskapsdepartementet har opprettet et råd for samfunnssikkerhet og beredskap, med deltakere fra universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøgskoler og studentsamskipnader.

Rådet skal være en møteplass for utvikling av en samordnet praksis i sektoren gjennom kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, felles tiltak, retningslinjer og veiledninger.

Sekretariatsfunksjonen er lagt til Universitetet i Stavanger.

Til toppen