Finansiering av universiteter og høyskoler

Finansieringssystemet gjelder for universiteter og statlige og private høyskoler. Rammebevilgningen til universiteter og høyskoler består av både langsiktige og strategiske bevilgninger, og i tillegg en resultatbasert del for utdannings- og forskningsinsentivene.

Styret ved den enkelte institusjon har ansvar for å forvalte den samlede rammebevilgningen best mulig og gjøre nødvendige prioriteringer for å nå målene som er fastsatt for sektoren.

Departementet legger vekt på at det er den enkelte institusjon som har ansvar for å fordele og prioritere midler i tråd med de nasjonale målene og institusjonens egne mål og strategier.

Plassering av studieprogram i finansieringskategori

Universiteter og høyskoler legger for hvert budsjettår inn forslag til kategori for nye studieprogrammer i forbindelse med rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). De nye programmene blir plassert inn av Kunnskapsdepartementet i løpet av februar. I den forbindelse har departementet også gått gjennom alle søknader om å få endret kategori på studieprogrammer som har vært plassert inn før rapporteringsåret 2013.

Fra og med budsjettåret 2016 legger Kunnskapsdepartementet opp til at søknader om endret plassering av allerede etablerte studieprogrammer skal fremmes i universiteter og høyskolers årlige samlede satsingsforslag utenfor rammen, som for budsjettåret 2016 har frist 1. november 2014. Bakgrunnen for dette er at departementet ønsker en styrebehandlet, samlet framstilling som også inneholder institusjonenes prioritering mellom ulike satsninger. 

Endring av kategori medfører dermed ikke i seg selv endret bevilgning. Plassering i en høyere kategori gjøres budsjettnøytral dersom det ikke er gjort vedtak i Stortingets budsjettbehandling om at det følger friske penger med plassering i en høyere kategori. En budsjettnøytral heving innebærer at departementet i endringsåret justerer ned langsiktig, strategisk bevilgning og tilsvarende opp den resultatbaserte uttellingen, slik at samlet budsjettramme er uendret. Økt/redusert resultatbasert uttelling i påfølgende år vil være resultat av eventuell økning/reduksjon i antall avlagte studiepoengsenheter, beregnet med den nye kategorisatsen. 

Resultatbasert uttelling på nasjonalt plan gjenspeiler hvor gode resultater den enkelte institusjon oppnår på de ulike indikatorene som ligger til grunn.

Til toppen