Ekspertgruppe for finansieringen av universiteter og høyskoler

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har nedsatt en faglig ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Målet er å styrke kvaliteten på forskning og utdanning.

Ekspertgruppen for finansiering av univesriteter og høyskoler leverte sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 8. januar 2015.

Universiteter og høyskoler har et omfattende samfunnsmandat knyttet til forskning, utdanning og formidling, og de er viktige bidragsytere i sin region. Det har i en tiårsperiode vært en vesentlig vekst i omfang av utdanning og forskning ved institusjonene. Det har blitt flere studenter, flere doktorgrader og mer publisering per forsker.Samtidig peker evalueringer og forskning på at universitets- og høyskolesektoren er preget av mange små og fragmenterte fagmiljøer, at institusjonene blir mer like og at Norge i mindre grad enn sine naboland bidrar til gjennombruddsforskning.

Ekspertgruppen har fått i oppgave å gjennomgå hele finansieringen av universiteter og høyskoler, med mandat til å komme med forslag til endringer:

  1. vurdere hvordan dagens finansiering påvirker institusjonenes prioriteringer og sektorens samlede resultater.
  2. komme med konkrete anbefalinger om hvordan universiteter og høyskoler bør finansieres i framtiden.

Ekspertgruppens viktigste oppdrag blir å se på hvordan eventuelle endringer i finansieringen kan bidra til å styrke kvaliteten på forskning og utdanning.

Mandatet omfatter en vurdering av alle bevilgninger over statsbudsjettet, både direkte grunnbevilgning og det som i dag er konkurransebasert finansiering gjennom Norges Forskningsråd.

Gruppen skal levere rapport innen årsskiftet 2014/2015. 

Her ligger ekspertgruppens

Medlemmer

Ekspertgruppen ledes av Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå.

Andre medlemmer:

  • Astrid Oline Ervik, forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Norges handelshøgskole
  • Hanne Foss Hansen, professor ved Universitetet i København
  • Arild Hervik, professor ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
  • Kjell Erik Lommerud, professor ved Universitetet i Bergen
  • Ole Ringdal, direktør International research institute of Stavanger (IRIS)
  • Kerstin Sahlin, professor ved Universitetet i Uppsala
  • Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør ved UiT – Norges arktiske universitet
  • Bjørn Stensaker, professor ved Universitetet i Oslo

Gruppens medlemmer skal være faglig uavhengige og ikke representere sektorinteresser.

Kunnskapsdepartementet har i tillegg lyst ut et oppdrag for å kartlegge kostnadene til universiteter og høyskoler. Oppdraget er gitt NIFU. Dette skal være ferdig i løpet av høsten 2014.

Kunnskapsdepartementet er sekretariat for ekspertgruppen.

KontaktinformasjonSekretariatetsleder Eivind Heder (ehe@kd.dep.no), tlf: 97 19 01 32, eller Torkel Nybakk Kvaal (tnk@kd.dep.no), tlf: 90 50 19 95. 

Det ble arrangert en dialogkonferanse 16. september 2014.

Programmet 

Presentasjonene:
Torbjørn Hægeland, leder av ekspertgruppen
Anders Kvernmo Langset, leder av NSO
Kari Melby, prorektor NTNU
Seunn Smith-Tønnessen, ass. universitetsdirektør UiA
Ole Petter Ottersen, rektor UiO og leder i UHR
Ellen Anne Kjenstadbakk, økonomidirektør Høgskolen i Hedmark
Audun Rivedal, høgskoledirektør Høgskolen i Bergen
John Møst, direktør UiS
Vidar Haanes, rektor Menighetsfakultetet

Til toppen