Innspill til finansieringsutvalget

Regjeringen Solberg har satt ned en ekspertgruppe som skal gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler i Norge. Under har gruppen listet en rekke spørsmål som de ønsker å få innspill til. Spørsmålene bør ses i lys av mandatet til utvalget, og det er en fordel om innspillene kan begrunne hvordan eventuelle endringsforslag vil bidra til bedre oppnåelse av målene som er nevnt i mandatet.

Alle som ønsker det kan sende inn innspill til utvalget. Fristen for å sende inn skriftlige innspill til utvalget er fredag 5. november.

Om dagens finansiering av universiteter og høyskoler

Universiteter og høyskoler får finansiering fra flere statlige kilder; fra Kunnskapsdepartementet direkte, fra Norges forskningsråd og fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, i tillegg til andre inntekter, for eksempel bidrags- og oppdragsinntekter og inntekter fra EU.

Hver enkelt institusjon får sin bevilgning fra departementet som én samlet rammebevilgning, og rammebevilgningen utgjør i gjennomsnitt knapt 80 prosent av institusjonenes driftsinntekter. Den påvirkes både av utviklingen i resultatene på utvalgte indikatorer som benyttes over flere år (resultatbasert uttelling) og av endringer i rammebevilgningen, som er gjenstand for politiske prioriteringer fra år til år gjennom nye satsinger og innsparinger.

For endringer i rammebevilgningen legges både objektive kriterier, som for eksempel endringer i søkertall, og skjønn knyttet til tidligere tildelinger og regionale hensyn, til grunn.

Den resultatbaserte uttellingen blir beregnet på grunnlag av utviklingen på følgende åtte kvantitative indikatorer:

 1. Tall på studiepoeng (åpen ramme)
 2. Tall på utvekslingsstudenter, inkludert Erasmus+-studenter (åpen ramme)
 3. Tall på uteksaminerte kandidater (åpen ramme)
 4. Tall på doktorgrader (åpen ramme)
 5. Midler fra EU (lukket ramme)
 6. Midler fra Norges forskningsråd og regionale forskningsfond (lukket ramme)
 7. Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) (lukket ramme)
 8. Publiseringspoeng fra vitenskapelig publisering (lukket ramme)

Spørsmål utvalget ønsker innspill til

 1. Hvilke elementer i finansieringen av universiteter og høyskoler bidrar i størst grad til å nå de overordnede sektormålene?
 2. Hvilke elementer i finansieringen fungerer mindre bra eller dårlig?
 3. Bør balansen mellom finansieringskildene endres? I tilfelle ja, i hvilken retning og hvorfor?
 4. Dersom man skulle forenkle systemet ved å redusere antall indikatorer i den resultatbaserte ordningen, hvilke vil dere da prioritere å beholde og hvorfor?
 5. Universiteter og høyskoler skal bidra til livslang læring og arbeidsrelevans i studiene.[1] Hvordan kan finansieringen eventuelt endres for å bidra bedre til dette?
 6. Alle statlige universiteter og høyskoler har i dag utviklingsavtaler, som blant annet har som formål å bidra til å ivareta og utvikle institusjonenes samfunnsoppdrag knyttet til ulike regionale og lokale behov. Bør det knyttes finansielle virkemidler til utviklingsavtalene? I tilfelle ja, hvordan bør det konkret gjøres?
 7. Har dere andre forslag til hvordan finansieringen av universiteter og høyskoler kan innrettes for å medvirke enda bedre til måloppnåelse samlet sett i sektoren, samt at sektoren møter samfunnets behov?

[1] Vedtak nr. 699, 15. juni 2020, jf. Innst. 370 S (2019–2020) og vedtak nr. 16, 6. oktober 2020.

Innspill til finasieringsutvalget