Erasmus+

Erasmus+ samler EUs tidligere programmer for utdanning og ungdom i ett program. Det er verdens største utdanningsprogram.

young students
Foto: Colourbox

Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland. Erasmus+ støtter mobilitet blant elever, studenter, nyutdannede og ansatte ved utdannings- og opplæringsinstitusjoner, og åpner også for mobilitet til partnerland utenfor Europa. Strategiske partnerskap mellom institusjoner i ulike land, kunnskapsallianser og kapasitetsbyggingsprosjekt er også blant mulighetene som finnes i Erasmus+.

Målet er at Erasmus+ skal bidra til at flere unge, gjennom studier og opplæring i andre land, opparbeider seg den kompetansen det er behov for i samfunnet. Dette skal gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet i sitt eget hjemland, men også bidra til arbeidsmobilitet mellom de europeiske landene. Norsk deltakelse gir våre skoler, universiteter, høyskoler og andre aktører tilgang til et omfattende nettverk av samarbeidspartnere av høy kvalitet. Dette bidrar til å styrke kvaliteten, relevansen og attraktiviteten til det norske utdanningssystemet.

I Norge er Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet og Kulturdepartementet ansvarlige myndigheter for programmet. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fortsetter som nasjonalt kontor for ungdomsdelen av det nye programmet (Aktiv Ungdom).

Les mer på SIUs hjemmesider.

 

Til toppen