Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Kunnskapsdepartementet er i gang med et stortingsmeldingsarbeid om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Meldingen skal legges frem for Stortinget høsten 2019.

Bilde av barn som leker i sandkassen
Stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap skal leveres høsten 2019.

Målet med meldingen er å forsterke arbeidet med tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehager og skoler, og gi alle barn mulighet til å lykkes uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller.

Meldingen skal bygge videre på stortingsmeldingene Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring - Bedre innhold i barnehagen og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Den skal omfatte både barnehage,  skole og SFO, og følge opp forslag og ny kunnskap fra ulike ekspertgrupper. Meldingen skal spesielt følge opp og vurdere forslagene i ekspertgruppe­rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge (Nordahl-rapporten) og Stoltenberg-utvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som ble levert 1. februar 2019. Andre aktuelle temaer som overgang barnehage – skole/SFO - ungdomstrinn - videregående, SFO, og tverrfaglig samarbeid vil også inngå i meldingen. Videre skal meldingen skissere hvilke mål, prinsipper og helhetlig grep som bør ligge til grunn for at tilbudet i barnehage og skole kan bli bedre.

Arbeidet ledes av en prosjektgruppe i Kunnskapsdepartementet. Meldingsarbeidet vil legge opp til en åpen og inkluderende prosess, med sentrale aktører og berørte parter. Målet er å få gode råd og innspill til meldingsarbeidet, men også å bidra til drøftinger og å stimulere til utviklingsprosesser lokalt.

Utdanningsdirektoratet har laget en oppsummering av høringsuttalelsene på Nordahl-rapporten. Alle høringsuttalelsene finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Til toppen