Seminar 23. november

Kunnskapsdepartementet inviterer til seminar 23. november der status, videre prosess og involvering vil være hovedsaker.

Kunnskapsdepartementet inviterer berørte virksomheter til seminar 23. november der status, sentrale problemstillinger og skisse til modeller vil være hovedsaker.

Innspillene har vært viktige for å kunne identifisere utfordringer i sektoren, endringsbehov og særlig aktuelle områder å jobbe videre med. Det er samtidig avdekket at det på noen punkter er stor uenighet om både behov for endringer og hva disse eventuelt skulle bestå i.

For prosjektet er det viktig å løfte frem disse, slik at vi kan finne ut om det er mulig å oppnå en større felles forståelse av hva som er problemer og mulige løsninger. Prosjektet har lagt ved et notat som gjengir hovedtrekk i tilbakemeldingene, minner om mandatet som ligger til grunn for arbeidet og presenterer noen viktige hensyn som legges til grunn for vurderingene. Oppgavetyper og problemstillinger drøftes og til slutt presenteres skisser til modeller. 

I notatet har prosjektet startet drøftingen av sentrale problemstillinger og skissert noen første modeller. Parallelt med dialogen med  direkte berørte virksomheter, har prosjektet også dialog med ulike brukere for å høre hva de er opptatt av og hvordan de vurderer ulike problemstillinger. Notatet og innholdet i dette er ment å brukes i denne dialogen. Notatet inneholder ikke konkrete anbefalinger om valg av modell. 

Program for seminaret

Del 1: Informasjon og plenumsdiskusjon om prosjektet: Status, videre prosess og involvering

11.00-11.15: Innledning

11.15-11.45: Innledning fra KS og UiB

11.45-12.15: Orientering fra prosjektet 

12.15-12.45 Pause med enkel servering 

Del 2: Diskusjon

12.45-13.45: Gruppediskusjoner

13.45-14.00: Pause

14.00-14.50: Plenumsdiskusjon

14.50-15.00: Oppsummering og avrunding

Det er også mulig å gi skriftlig innspill til vedlagt notat dersom dere ønsker å gi det. Frist for innspill er 15. desember.

Dette notatet danner utgangspunkt for diskusjoner på seminar om organiseringsprosjektets arbeid 23. november.

Innspill til organiseringsprosjektet