Kraftsentrum for karriereveiledning i Tromsø

Kompetanse Norge skal opprette kontor i Tromsø, og 10 årsverk skal flyttes fra Oslo til Tromsø. Oppgavene knyttet til karriereveiledning flyttes til Tromsø, og samlokaliseres med formidlingstjenesten utdanning.no.

− Vi vil gjøre Tromsø til et kraftsentrum for karriereveiledning i Norge. Vi må øke innsatsen for å forhindre at noen faller utenfor arbeidslivet på grunn av feil eller manglende kompetanse. De to fagmiljøene som nå blir samlet i Tromsø, vil utfylle og forsterke hverandre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kompetanse Norge fortsetter som en egen virksomhet med hovedkontor i Oslo.

− Norge står midt oppe i en omstilling. Vi må legge til rette for livslang læring. Kompetanse Norge er vårt viktigste verktøy for å sette kompetansepolitikken ut i praksis, og det skal fortsatt være deres hovedfokus, sier Røe Isaksen. 

Ny organisering

Det er opp til regjeringen å beslutte hvordan forvaltningen skal organiseres, og torsdag la kunnskapsministeren frem den nye organiseringen av kunnskapssektoren. 

− Vi vil legge til rette for at vi lettere kan nå de målene vi har satt oss, at oppgavene blir løst på en mer effektiv måte og at vi får flyttet flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Vi har nå funnet løsninger som bidrar til å nå disse målsettingene, sier Røe Isaksen. 

Satser på digitalisering

Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen blir slått sammen fra årsskiftet.

- Vi samler ressursene, kompetansen og virkemidlene staten har for å utvikle bedre barnehager og skoler. De gode fagmiljøene i Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen vil bli sterkere sammen, sier Røe Isaksen.

Han mener den nye virksomheten vil styrke IKT-satsingen i skolen.

− IKT er helt sentralt for å utvikle kvaliteten og innholdet i undervisningen. Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler. Det er lettere å få til når vi samler ressursene i en slagkraftig virksomhet, sier Røe Isaksen.

Han vil etablere et gjennomføringsprosjekt for å få det nye direktoratet for barnehager, grunnopplæring og IKT på plass innen årsskiftet. 

Flere årsverk flyttes ut

− Vi vil sørge for at det blir et nytt direktoratet, med en ny organisering og et nytt mandat hvor oppgaven med digitalisering vil stå helt sentralt, sier Røe Isaksen.

Senter for IKT i Utdanningen har i dag hovedkontor i Tromsø. Det nye direktoratet for barnehager, grunnopplæring og IKT vil ha hovedkontor i Oslo, men vil beholde virksomheten i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal ytterligere 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

− Det er naturlig å vurdere om det nye direktoratet kan flytte ytterligere oppgaver til de stedene hvor de allerede er i dag. Men det vil være opptil den nye virksomheten å vurdere hvilke oppgaver som skal flyttes hvor og når, sier Røe Isaksen.

Departementet vil sørge for at regjeringens distriktspolitiske hensyn blir ivaretatt. 

Nytt organ for kvalitetsutvikling

Norgesuniversitetet (NUV) ligger i Tromsø. Det vil bli slått sammen med Senter for internasjonalisering av Utdanning (SIU) i Bergen og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Hovedkontoret blir i Bergen, men virksomheten i Tromsø blir værende.

Regjeringen samler med dette oppgavene som forvalter tilskuddsordninger og programmer som skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning og fagskoler. Det nye organet vil også få ansvar for lærebokutvalget og tilskuddsordningen Senter for fremragende utdanning (SFU) som i dag ligger i UHR og NOKUT. Det nye organet vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering for hele utdanningsløpet, og vil bli sentralt i arbeidet med å etablere en ny nasjonal konkurransearena innen høyere utdanning.

− Dette legger til rette for et betydelig løft for kvalitetsarbeidet i høyere utdanning og fagskoler. Vi kan blant annet se internasjonalisering i utdanningen i sammenheng med de nasjonale konkurransearenaene for å utvikle kvaliteten, sier Røe Isaksen. 

For mer informasjon om regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren, se hovedpressemelding her.

Se nett-tv sendingen her

Til toppen