OECD Skills Strategy

OECD-satsingen "Skills Strategy" skal hjelpe medlemsland med å lage gode kompetansepolitiske strategier. Målet er å kunne møte en usikker økonomisk fremtid på best mulig måte.

Norge har som første land deltatt i dette prosjektet. OECD har hjulpet Norge med å analysere følgende:

  1. Utvikler vi nok og riktig kompetanse?
  2. Bruker vi den tilgjengelige kompetansen i arbeidslivet godt nok?
  3. Kan den norske kompetansepolitikken bli bedre?

I februar 2014 publiserte OECD rapporten “OECD Skills Strategy Diagnostic Report Norway” som legger frem de viktigste utfordringene Norge har på kompetansefeltet. I 2014 offentliggjorde OECD prosjektets sluttrapport, “OECD Skills Strategy Action Report” med anbefalinger til hvordan Norge på en bedre måte kan utvikle og bruke befolkningens kompetanse framover.

Diagnose av den norske kompetansepolitikken

De fem viktigste tiltakene OECD anbefaler Norge å iverksette

1. Utvikle en nasjonal kompetansepolitisk strategi

2. Lage en nasjonal handlingsplan for etter- og videreutdanning

3. Styrke sammenhengen mellom utvikling av kompetanse og økonomisk vekst

4. Utvikle et helhetlig system for livslang karriereveiledning

5. Styrke insentivene for at flere skal jobbe i yrker med mangel på arbeidskraft.

Kompetansestrategi for Norge

Det overordnede forslaget til tiltak fra OECD er å utforme en kompetansestrategi for Norge som favner alle de største utfordringene på tvers av sektormyndigheter og forvaltningsnivåer. 

OECDs vurderinger og anbefalinger bygger på OECDs komparative analyser og data (inkludert de internasjonale undersøkelsene PISA om unges ferdigheter og PIAAC om voksnes ferdigheter) og på norske bidrag fra arbeidslivets parter, representanter fra utdannings- og kompetanseinstitusjoner, næringslivet, NAV og nasjonale og regionale myndigheter. Det har vært en viktig del av prosjektet å involvere et bredt spekter av aktører og interessenter innenfor norsk kompetansepolitikk. 

PISA

PIAAC

Skills Strategy-prosjektet i Norge er et samarbeidsprosjekt mellom OECD og Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Kunnskapsdepartementet koordinerer samarbeidet.

Se OECDs sluttrapport her. 

Til toppen