Aktører i voksenopplæringen

Studieforbund

I Norge finnes 20 godkjente studieforbund med over 400 medlemsorganisasjoner. Disse har i hovedoppgave å tilby opplæring ubundet av pensum og eksamener. Studieforbundene kan også gi formell kompetansegivende utdanning som tillegg og alternativ til det offentlige utdanningssystemet.

Fjernundervisning

Tilbys av frittstående nettskoler, offentlige universiteter og høgskoler, private institusjoner og bransjeopplæringssentre. Tilbudene dekker alle utdanningsnivå og mange utdanninger, utdanningsløp og fag. Mange av tilbudene er samarbeid mellom private og offentlige institusjoner.

Arbeidsmarkedsopplæring

Tilbys av arbeidsmarkedsmyndighetene i samarbeid med utdanningsmyndighetene. Kursene er yrkeskvalifiserende og gjennomføres av ulike aktører, først og fremst videregående skoler og egne ressurssentra tilknyttet skolene, men også studieforbund eller andre private tilbydere. Virksomheten fullfinansieres av staten. 

Norgesuniversitetet

Er styrt av partene i arbeidslivet, private og offentlige høyere utdanningsinstitusjoner og studentorganisasjonene. Nettsidene til Noregsuniversitet gir en god oversikt over norske leverandører av etter- og videreutdanning.

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Er et tiltak for å bidra til at flere voksne får de ferdighetene i regning, lesing, skriving og bruk av IKTsom er nødvendige for å mestre krav og utfordringer i dagens arbeidsliv. Det langsiktig målet, som programmet skal medvirke til sammen med andre tiltak, er at ingen voksne skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende grunnleggende ferdigheter. Programmet skal gi støtte til bedrifter og offentlige virksomheter som gir opplæring i grunnleggende ferdigheter for ansatte eller arbeidssøkere. 

Folkehøyskoler

Folkehøgskolene gir allmenndanning til ungdom og voksne og har ingen formell eksamen.

Til toppen