Informasjon om bruk av generell overføringslisens

Utenriksdepartementets eksportkontrollforskrift legger til rette for at bedrifter kan bruke generell overføringslisens.

En slik lisens kan brukes for overføring av visse varer på vareliste I til land i EØS-området. Bedriften lager lisensen selv og det er ikke nødvendig å søke om eksportlisens hos Utenriksdepartementet for de varene og tilfellene som dekkes av en generell overføringslisens. Bedriften unngår dermed å vente på behandling av en ordinær lisenssøknad og kan raskt sende varene ut fra Norge.

Når kan generell overføringslisens brukes?

Eksportkontrollforskriftens § 10 beskriver fire tilfeller der en generell overføringslisens kan brukes:

a) Mottakeren inngår i en EØS-stats væpnede styrker eller en offentlig oppdragsgiver på forsvarsområdet som foretar innkjøp som utelukkende skal brukes av en EØS-stats væpnede styrker [merknad: væpnede styrker gjelder forsvar, politi og kystvakt].

b) Mottakeren er et foretak som er sertifisert i samsvar med eksportkontrollforskriftens § 13.

c) Overføringen gjøres med sikte på demonstrasjon, evaluering eller utstilling

d) Overføringen gjøres med sikte på vedlikehold eller reparasjon, dersom mottakeren er den opprinnelige leverandøren av de forsvarsrelaterte varene.

Hvilke varer er tillatt å overføre på generell overføringslisens?

Oversikt over hvilke varer som er tillatt å overføre på generell overføringslisens er knyttet til deres plassering på vareliste I og finnes her. Ta kontakt dersom du er usikker på om varen som skal overføres er tillatt eller ikke iht. denne oversikten.

Generelle overføringslisenser gjelder for følgende EØS-land: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Hvordan går jeg frem?

Logg inn i E-lisens og velg skjemaet «Registrering for å benytte generell overføringslisens».

Etter godkjenning vil bedriften motta et bekreftelsesbrev på registrering som er gyldig i tre år. Nytt registreringsskjema skal utfylles på nytt når det er endringer i informasjon ift. det som fremlagt tidligere og når gyldighetsperioden for bruk av generell overføringslisens er utgått.

I bekreftelsesbrevet blir bedriften tildelt en unik generell overføringslisenskode som skal benyttes på lisensen og i rapportene. Koden vil følge et fastsatt format, for eksempel:

UD15FRC001

UD er eksempel på initialene på leverandøren

15 er året den generelle overføringslisens er benyttet

FR er mottakerlandet

C er definisjon av hvilken type leveranse etter §10 i eksportkontrollforskriften varen er overført under dvs. i dette tilfelle midlertidig utførsel ifm. messe og utstilling.

01 definerer hvilket antall forsendelser i 2015 som er gjennomført på generell overføringslisens.

Med andre ord: Første generell overføringslisens av leverandør UD i året 2015 for utstilling på forsvarsmesse i Frankrike.

Med bekreftelsen følger skjemaet for generell overføringslisens og gjeldende vilkår. Alle rubrikker på lisensen skal fylles ut av bedriften for hver overføring og lisensen skal fremlegges Tollvesenet ved utførsel. Den tildelte lisenskoden skal påføres lisensen i lisensnummerfeltet. Nummersekvensen skal loggføres av leverandøren ved en eventuell etterkontroll fra departementet.

Arkivering og rapportering

Generelle overføringslisenser og tilhørende dokumentasjon skal iht. eksportkontrollforskriftens § 18 arkiveres i minst ti år. Bedriften avgjør selv om de ønsker å arkivere i papirformat eller digitalt.

Leverandør er pliktig etter vilkår satt av eksportkontrollforskriftens §§ 16 og 17 til å rapportere på fastsatt skjema hvert kvartal vedrørende overføringer av forsvarsmateriell for generell overføringslisens som har blitt benyttet. Rapportering skjer på ordinær måte i E-lisens.