Informasjon til eksportører

Her finner du praktisk informasjon for eksportører og hvilket ansvar du har som eksportør.

Eksportørenes ansvar
Det er eksportørenes ansvar å sørge for at det foreligger en gyldig eksportlisens for eksport av lisenspliktige varer. Ta kontakt med Utenriksdepartementet hvis du har spørsmål rundt lisensplikt og eksportkontroll.

Eksportører skal i første omgang foreta en egenvurdering av om en vare, teknologi eller tjeneste omfattes av vareliste I eller vareliste II. Dersom eksportøren mener at en vare ikke er lisenspliktig må dette kunne dokumenteres. Utenriksdepartementet kan også bistå med vurdering av om en vare, teknologi eller tjeneste er lisenspliktig. En slik vurdering kalles en produktvurdering. Les mer om produktvurdering.

Norge har vedtatt en rekke sanksjoner og restriktive tiltak. Flere av sanksjons- og tiltaksregimene inneholder bestemmelser om våpenembargo. I tillegg er eksport av visse andre typer varer, for eksempel varer til bruk i petroleumssektoren, underlagt eksportforbud. Hvilke forbud som er innført varierer, og alle forbud er tydeliggjort i forskriftstekstene. Eksportører skal selv sørge for å følge bestemmelsene for eksport av varer til land underlagt våpenembargo eller sanksjoner. Les mer om sanksjoner og tiltak.

Ansvar knyttet til lisenser
Eksportører har ansvar for å følge en rekke plikter definert i eksportkontrollforskrfiten. Dette gjelder blant annet:

§ 16 – Føre en detaljert og fullstendig oversikt over eksport av forsvarsrelaterte varer oppført på liste I. Registeret skal inndeholde dokumenter med følgende opplysninger:

  1. en beskrivelse av varen og dens referanser til liste I
  2. mengde og verdi
  3. overføringsdatoer
  4. leverandørens (eksportørens) adresse og mottakerens navn og adresse
  5. sluttbrukeren og sluttbruker av varen hvis dette er kjent etter § 24
  6. dokumentasjon på at opplysninger vedrørende eksportbegrensninger er oversendt mottakeren
  7. tolldeklarasjon med ekspedisjons- og løpenummer

§ 17 – Kvartalsvis rapportering om all eksport av varer på liste I.

§ 18 – Arkivere registre og lisenser i minst ti år. Eksportører velger selv om dette arkiveres digitalt eller på papir.

§ 19 – Informere mottakeren av varene om vilkår for lisensen, for eksempel begrensninger i forbindelse med sluttbruk eller re-eksport.

§ 20 – Påse at eksporten skjer i samsvar med innvilget lisens, dvs. at varen går til fastsatt bestemmelsessted, ikke fraviker fra godkjent kvantum angitt i lisensen, at eksporten skjer innenfor lisensens gyldighetstid og at vilkårene på lisensen følges.

§ 21 – Eksportøren skal sørge for at gyldig lisens legges frem for Tollvesenet senest ved fremleggelse av tolldeklarasjon.

Straffebestemmelser

Overtredelse av eksportkontrollregelverket kan medføre straffansvar, herunder bøter eller fengsel inntil fem år, eventuelt strengere straffer, jf. eksportkontrolloven § 5.

Politiets sikkerhetstjeneste er påtalemyndighet for brudd på eksportkontrollregelverket. 

Du finner mer informasjon på Politiets sikkerhetstjenestes og Tolletatens nettsider