Informasjon om midlertidige utførsler

Det er også lisensplikt ved midlertidige utførsler, for eksempel i forbindelse med utstillinger, produktdemonstrasjoner, salgsvirksomhet eller reparasjoner i utlandet.

I slike tilfeller kreves det at søknad om lisens inneholder dokumentasjon som viser at utførselen er midlertidig. Lisens utstedes under forutsetning av at varen returneres til Norge, og lisensen er tydelig merket med en slik klausul. Skal varen forbli i utlandet utover fristen på seks måneder, plikter bedriften i tide å gjøre departementet oppmerksom på dette. Det kan ikke søkes lisens for varer som allerede er gått ut av landet.

Dokumentasjon som følger en lisenssøknad skal vise den faktiske situasjonen. Dersom varen vil bli ødelagt/destruert hos mottaker, må det fremgå av dokumentasjonen på søknadstidspunktet. Dersom så er tilfelle må det søkes om ”annet”, og ikke om midlertidig utførsel.

Retur av varen til Norge skal dokumenteres overfor Utenriksdepartementet ved at kopi av innførselsdeklarasjon, utstedt av Tollvesenet eller ATA-carnet, utstedt av Norsk handelskammer, sendes departementet. Slik dokumentasjon, tydelig merket med lisensnummer, sendes departementet umiddelbart etter at varen er returnert til Norge eller samtidig med kvartalsrapportene.

Det minnes om at bedriftene har plikt til å oppbevare lisensene i ti år. Departementet vil oppfordre til at man lager gode interne rutiner slik at de midlertidige utførslene automatisk blir fulgt opp. Det vises også til Utenriksdepartementets forskrifter fra 2013, § 20:” Leverandøren skal påse at forsvarsrelaterte varer, flerbruksvarer, teknologi eller tjenester som overføres eller eksporteres, er i samsvar med innvilget lisens, går til fastsatt bestemmelsessted, ikke fraviker godkjent beskrivelse eller kvantum angitt i lisensen, samt at eksporten skjer innen den gyldighetstid og på de særlige vilkår som er fastsatt i lisensen.”.

Eventuelle spørsmål til ovenstående rettes til Seksjon for eksportkontroll på eksportkontroll@mfa.no eller telefon 23 95 06 50.