Eksport til Russland og Krim

Ved eksport til Russland og Krim gjelder både det vanlige eksportkontrollregelverket og særlige restriktive tiltak.

Det norske regelverket er på linje med tiltakene innført av EU i 2014. Tiltakene er regulert gjennom Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet (FOR-2014-08-15-1076).

De restriktive tiltakene omfatter:

  1. Finansielle restriksjoner: Frysing av penger og formuesgoder og forbud mot å gjøre tilgjengelig penger og formuesgoder for fysiske og juridiske personer oppført i forskriftens vedlegg I
  2. Forbud mot import av varer fra Krim eller Sevastopol, mot visse tjenesteytelser, mot finansiering av infrastruktur på Krim eller i Sevastopol, samt mot salg av utstyr og teknologi i forskriftens vedlegg III til Krim eller Sevastopol
  3. Våpenembargo og forbud mot salg av flerbruksvarer til forsvarsindustrien og til fysiske og juridiske personer i Russland oppført i forskriftens vedlegg VI
  4. Restriksjoner tilknyttet russisk oljeindustri:
  • Krav om forhåndstillatelse for salg eller levering av teknologier oppført i forskriftens vedlegg IV til bruk i Russland. Eksport av varer (ikke tjenester) som ikke er oppført i vedlegg IV krever ikke forhåndstillatelse.
  • Forbud mot visse tjenester for oljeleting og –utvinning på dypt vann, arktisk oljeleting og –utvinning eller skiferoljeprosjekter i Russland (boring, brønntesting, logging og komplettering, levering av spesialiserte flytende innretninger)
  • Krav om forhåndstillatelse for faglig eller finansiell bistand knyttet til teknologier oppført i vedlegg IV
  • Forbud mot kjøp, salg mv. av visse omsettelige verdipapirer utstedt av juridiske personer oppført i vedlegg V eller VIII.

Utvidet lisensplikt

De restriktive tiltakene medfører at Russland er underlagt våpenembargo. Dette utløser utvidet lisensplikt for sivile varer etter de såkalte «Catch all»-reglene i eksportkontrollforskriften § 7 – se nærmere her. Lisensplikt foreligger bl.a. der det foreligger uakseptabel risiko for avledning til militær bruk.

Søknader om lisens og forhåndstillatelse

Eksportører av varer eller tjenester må i visse tilfeller søke Utenriksdepartementet om lisens eller forhåndstillatelse. En lisens med hjemmel i eksportkontrolloven gir tillatelse til eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer og varer til militær bruk. En forhåndstillatelse gir tillatelse til eksport av varer til oljeindustrien oppført i vedlegg IV i forskriften.

Alle eksportører må selv vurdere sine varer, tjenester og teknologi opp mot eksportkontrollens vareliste I og II samt de restriktive tiltakene. Det skal tydelig fremkomme i alle søknader hvem som er kjøper, mellomledd, og sluttbruker. Dokumentasjonskravet gjelder også for de kommersielle forholdene og for det aktuelle produkt, tjeneste eller teknologi.

For eksportører, importører og transportører av våpen og forsvarsmateriell (liste I): Det kan ikke påregnes lisens for eksport til Russland. Det er forbudt å importere, kjøpe eller transportere slike varer fra Russland.

For eksportører av flerbruksvarer og teknologi (liste II): Det kan ikke påregnes lisens for eksport til militære aktører eller militær sluttbruk i Russland.

For eksportører av varer, teknologi og tjenester til oljeindustrien: Eksport av visse varekategorier til oljeindustrien i Russland krever forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet. Liste med varekategorier er definert i forskriftens vedlegg IV. Utenriksdepartementet kan gi tillatelse dersom eksporten gjelder oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en kontrakt eller avtale inngått før 16. august 2014. Tillatelsen utstedes i brevs form og må følge forsendelsen og fremvises Tollvesenet ved eksport.

Forhåndstillatelser kan ikke påregnes hvis det er tilknytning til oljeleting eller -utvinning på dyp mer enn 150 meter, nord for polarsirkelen, eller som gjelder skiferprosjekter. Eksportører må også påse at leveransen ikke medfører at det ikke stilles formuesgoder til rådighet til listeførte enheter og personer på forskriftens vedlegg I.

Det er gratis å søke lisens og forhåndstillatelse. Mer informasjon finnes her. Søknad med relevant dokumentasjon sendes inn via E-lisens.

Spørsmål og henvendelser

Generelle henvendelser knyttet til de restriktive tiltakene kan sendes inn via E-Lisens. 

Spørsmål knyttet til de restriktive tiltakene kan også rettes til Utenriksdepartementets telefon for eksportkontroll 23 95 06 50 (mandag-fredag kl. 10-14).