Eksport til Russland

Regjeringen innførte restriktive tiltak mot Russland 15. august 2014 og besluttet å skjerpe tiltakene 10. oktober.

Det norske regelverket er på linje med tiltakene innført av EU 31. juli og 12. september. Tiltakene er regulert gjennom en egen forskrift (FOR-2014-08-15-1076), og forvaltes av Utenriksdepartementet.

-  Russlands opptreden i Ukraina gir fortsatt grunn til dyp bekymring. En skjør våpenhvile er inngått, men Russland har ikke etterkommet de krav det internasjonale samfunn har stilt, blant annet om umiddelbar og fullstendig uttrekking av alt militært materiell og personell fra ukrainsk territorium. Til tross for et stort internasjonalt press har Russland ikke vist vilje til å endre sin folkerettsstridige handlemåte i Ukraina, uttalte utenriksminister Børge Brende 10. oktober 2014.

De restriktive tiltakene omfatter:

 • Finansielle restriksjoner: Frysing av penger og formuesgoder og forbud mot å gjøre tilgjengelig penger og formuesgoder for fysiske og juridiske personer oppført i forskriftens vedlegg I
 • Forbud mot import av varer fra Krim eller Sevastopol, forbud mot finansiering av infrastruktur på Krim eller i Sevastopol, samt mot salg av utstyr og teknologi i forskriftens vedlegg III til Krim eller Sevastopol
 • Våpenembargo og forbud mot salg av flerbruksvarer til forsvarsindustrien og til fysiske og juridiske personer i Russland oppført i forskriftens vedlegg VI
 • Restriksjoner for russisk oljeindustri:
  • Krav om forhåndstillatelse for salg eller levering av teknologier oppført i forskriftens vedlegg IV til bruk i Russland. Eksport av varer (ikke tjenester) som ikke er oppført i vedlegg IV krever ikke forhåndstillatelse.
  • Forbud mot visse tjenester for oljeleting og –utvinning på dypt vann, arktisk oljeleting og –utvinning eller skiferoljeprosjekter i Russland (boring, brønntesting, logging og komplettering, levering av spesialiserte flytende innretninger)
  • Krav om forhåndstillatelse for faglig eller finansiell bistand knyttet til teknologier oppført i vedlegg IV
  • Forbud mot kjøp, salg mv. av visse omsettelige verdipapirer utstedt av juridiske personer oppført i vedlegg V eller VIII

Søknader om lisens og forhåndstillatelse

De restriktive tiltakene medfører at norske eksportører i visse tilfeller må søke Utenriksdepartementet om lisens eller forhåndstillatelse. En lisens gir tillatelse til eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer og varer til militær bruk. En forhåndstillatelse gir tillatelse til eksport av varer til oljeindustrien oppført i vedlegg IV i Russland-forskriften.

Det er gratis å søke lisens og forhåndstillatelse. Mer informasjon finnes her. Søknad med relevant dokumentasjon sendes inn via E-lisens. Behandlingstid forventes å være to til fire uker.

For eksportører av våpen og forsvarsmateriell (liste I): Det kan ikke påregnes lisens for eksport til Russland.

For eksportører av flerbruksvarer og teknologi (liste II): Det kan ikke påregnes lisens for eksport til militær sluttbruk i Russland.

For eksportører av varer, teknologi og tjenester til oljeindustrien: Eksport av visse varekategorier til oljeindustrien i Russland krever forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet. Liste med varekategorier er definert i Russland-forskriftens vedlegg IV. Utenriksdepartementet kan gi tillatelse dersom eksporten gjelder oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en kontrakt eller avtale inngått før 16. august 2014. Tillatelsen utstedes i brevs form og må følge forsendelsen og fremvises Tollvesenet ved eksport.

Utvidet lisensplikt

Eksportkontrollforskriften § 7 b fastslår at det er lisensplikt for «enhver vare, teknologi eller tjeneste til militær bruk til områder som er underlagt våpenembargo vedtatt av FNs sikkerhetsråd med hjemmel i FN-paktens kapittel VII eller andre tiltaksregimer som Norge har sluttet seg til».

EUs restriktive tiltak medfører at Russland er underlagt våpenembargo. Det er derfor innført lisensplikt for varer, tjenester og teknologi til militær bruk i Russland. I forvaltningen av EUs restriktive tiltak har Norge harmonisert seg med EUs forordning om kontroll med flerbruksvarer (428/2009), som definerer «militær bruk» som følger:

a) Incorporation into military items listed in the military list og Member states (norsk vareliste I).

b) Use of production, test or analytical equipment and components therefore, for the development, production or maintenance of military items listed in the abovementioned list.

c) Use of any unfinished products in a plant for the production of military items in the abovementioned list.

Det er bedriftens ansvar å undersøke hvorvidt en vare, tjeneste eller teknologi omfattes av et av punktene nevnt over. Utenriksdepartementet kan bistå med slike vurderinger. Dersom din eksport omfattes av et av disse punktene, må du søke eksportlisens. Mer informasjon finnes her.

Hvordan søker jeg?

Søknad om eksportlisens eller forhåndstillatelse for eksport til Russland sendes inn via E-lisens.

Spørsmål og henvendelser

Generelle henvendelser knyttet til håndhevelse av de restriktive tiltakene kan sendes inn via E-lisens.

Spørsmål knyttet til de restriktive tiltakene kan også rettes til Utenriksdepartementets telefon for eksportkontroll 23 95 06 50 (mandag-fredag kl. 10-14).

Til toppen