Norge bidrar til å styrke rettssikkerheten i FNs sanksjonssystem

Målrettede sanksjoner utgjør et viktig redskap for FNs sikkerhetsråd når det skal utøve sitt ansvar for å opprettholde fred og sikkerhet i henhold til FN-pakten. Norge mener at det er viktig at det utvikles klare og rettferdige prosedyrer for å styrke effektiviteten til sanksjonssystemet.

FNs sikkerhetsråd har allerede gjort en innsats for å utvikle klare og rettferdige prosedyrer for en av sine underordnede komiteer, nemlig Sanksjonskomiteen for Al-Qaida og Taliban. Prosedyrene er blitt kraftig forbedret ved resolusjonene 1822 (2008) og 1904 (2009), som bl.a. introduserer periodiske gjennomganger av den konsoliderte listen, forbedrer systemet for notifikasjon av listeførte og etablerer en Ombudsperson som listeførte kan henvende seg direkte til.

Det er fortsatt likevel en svakhet ved dagens ordning at listeførte individer ikke har rett til en effektiv prøving av sin sak av et uavhengig organ. Både parlamenter og domstoler i en rekke stater  har uttalt at dagens ordning ikke ivaretar grunnleggende rettsikkerhetsgarantier og at ytterligere forbedringer derfor er påkrevet. Ved å styrke disse prosedyrene vil arbeidet til Sanksjonskomiteen for Al-Qaida og Taliban også gjøres mer effektivt og legitimt, og på den måten styrke kampen mot terrorismen.

I de kommende uker vil Sikkerhetsrådet forhandle om en ny resolusjon, som skal følge opp resolusjon 1904, og vedtas i juni 2011. Norge deltar sammen med Østerrike, Belgia, Costa Rica, Danmark, Finland, Tyskland, Liechtenstein, Nederland, Sverige og Sveits i en uformell gruppe av likesinnede land som går i bresjen for å styrke rettssikkerhetsgarantiene i FNs sanksjonssystem. Gruppen av likesinnede oppmuntrer Sikkerhetsrådet til å fortsette å vurdere etableringen av en uavhengig og effektiv overprøvingsmekanisme som vil tilfredsstille grunnleggende krav til rettssikkerhet.

Gruppen foreslår videre en rekke tiltak som vil gjøre sanksjonssystemet klarere og mer rettferdig, herunder bl.a. at det skal være en tidsfrist for alle listeføringer og at disse utløper hvis de ikke fornyes, at listeførte personer skal ha tilgang til informasjon om grunnlaget for sin listeføring slik at de har mulighet til å utfordre den og at listeførte som ikke er oppført med klare identifikasjonsdata blir fjernet fra listen inntil en har slik informasjon. Gruppen foreslår også en rekke tiltak for å styrke muligheten for avlisting, herunder at avgjørelser om avlisting skal kunne foretas ved flertallsavgjørelser.

Gruppen foreslår også en styrking av Ombudspersonens funksjon og rolle, herunder at Ombudsmannen skal sikres tilgang til informasjon og ressurser for å kunne utøve sitt mandat på en tilfredsstillende måte. 

Datert: 30.05.2011

Til toppen