Fakta om oppgaver i Sikkerhetsrådet

I FNs sikkerhetsråd er det oppgaver både i sanksjonskomiteer, som pennefører og i arbeidsgrupper.

Sanksjonskomiteer: FN-pakten gir Sikkerhetsrådet myndighet til å iverksette en rekke tiltak for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Det er 14 sanksjonsregimer som omfatter både landsituasjoner og terrorbekjempelse. Hvert regime administreres av en sanksjonskomité ledet av et valgt medlem av Sikkerhetsrådet. Sanksjonsregimene inneholder målrettede tiltak som for eksempel våpenembargoer, reiseforbud og økonomiske virkemidler. Sanksjonene som vedtas av Sikkerhetsrådet er bindende for alle stater.

Pennefører: Å være pennefører betyr i praksis å lede arbeidet i Sikkerhetsrådet for en land-konfliktsituasjon eller et tema som står på rådets dagsorden. Denne tilretteleggerrollen innebærer bl.a. å lage utkast til og lede forhandlinger om resolusjoner, uttalelser og andre skriftlige produkter i Sikkerhetsrådet, og ta initiativ til for eksempel hastemøter, debatter og eventuelle besøk til land.  


Arbeidsgrupper og ad-hoc komiteer
: I tillegg til sanksjonskomiteene har rådet opprettet   en rekke faste arbeidsgrupper, der rådsmedlemmene behandler tema som for eksempel kvinner, fred og sikkerhet, og barn og væpnet konflikt. Samtlige rådsmedlemmer deltar og de fleste arbeidsgruppene ledes av enten ett eller flere valgte medlemmer. I tillegg har rådet opprettet tre ad-hoc komiteer.