Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høynivåmøter under UNGA68

Under årets åpning av FNs generalforsamling og den tilknyttede høynivåuken vil et hundretalls møter finne sted, høynivåmøter, sidearrangementer, paneldiskusjoner eller bilaterale samtaler. De nedenstående høynivåmøtene er noen av de mest sentrale arrangementene som norsk politisk ledelse vil ta del i.

Høynivåmøtet om personer med nedsatt funksjonsevne

Årets høynivåuke starter med et høynivåmøte om personer med nedsatt funksjonsevne og utvikling, mandag 23. september. Møtets offisielle tittel er «High Level Meeting on disability and Development. The way forward: a disability inclusive development agenda towards 2015 and beyond». Møtet vil handle om hvordan vi kan sikre at tusenårsmålene også kommer personer med nedsatt funksjonsevne til gode, og hvordan personer med nedsatt funksjonsevne kan inkluderes i fremtidens utviklingsmål etter 2015.

For mer informasjon om Norges internasjonale innsats for personer med nedsatt funksjonsevne, klikk her.

For mer informasjon om møtet, inkludert bakgrunnsinformasjon og side-arrangementer, klikk her.

 

Høynivåforumet for bærekraftig utvikling (HLPF)

Rio+20-konferansen i 2012 besluttet å opprette et nytt Høynivåforum for bærekraftig utvikling. Forumet skal erstatte Kommisjonen for bærekraftig utvikling (CSD), som ble opprettet etter Rio-konferansen i 1992. Målet er at det nye forumet skal bidra til å sette bærekraftig utvikling høyt på den globale politiske dagsorden, og samtidig stimulere til oppfølging av internasjonale vedtak og mål på området. Målet er også at Bærekraftforumet skal se økonomiske, sosiale og miljøspørsmål i sammenheng. En viktig nyvinning er at bærekraftforumet fra 2016 skal foreta regelmessige gjennomganger av hvordan land og FN-organisasjoner følger opp de nye globale utviklingsmålene som skal etterfølge dagens tusenårsmål.

Mer informasjon om forumet finner du her.

Spesialsesjon om tusenårsmålene

Onsdag 25. september avholdes en spesialsesjon om status for Tusenårsmålene og FNs utviklingsagenda «post 2015». Møtet vil bli en milepæl i arbeidet med å definere nye utviklingsmål, og vil munne ut i et sluttdokument som legger grunnlaget for veien videre. I margen av møtet vil det også foregå en rekke sidearrangementer med fokus på tusenårsmålene, tematiske satsningsområder og verdifulle erfaringer for fremtiden, så vel som om de framtidige utviklingsmålene.  

For mer informasjon om norske posisjoner, les her.

For mer informasjon om spesialsesjonen, klikk her

Høynivåmøtet om kjernefysisk nedrustning

Høynivåmøtet om kjernefysisk nedrustning finner sted 26. september i FN generalforsamling. Formålet med konferansen vil være å komme nærmere målet om en verden uten kjernevåpen og å samle politisk vilje til nedrustning. Konferansen er et sentralt element i oppfølgingen av Oslokonferansen, som fant sted i mars d.å. Det er første gang det avholdes et høynivåmøte om kjernefysisk nedrustning, og møtet vil være et viktig steg på veien til videre diskusjoner i Mexico.

Mer informasjon om høynivåmøtet finner du her.  

Møte i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC)

Giverlandsgruppen for Det palestinske området (The Ad-hoc Liaison Committee, AHLC) ble opprettet i oktober 1993 i etterkant av Oslo-avtalen. Norge har hatt formannskapet i giverlandsgruppen, som hvert år møtes i margen av åpningen av FNs generalforsamling. AHLC skal bidra til å sikre det økonomiske grunnlaget for oppbygningen av den palestinske selvstyreenheten og har ansvar for å samordne den internasjonale bistanden til Palestina. Gruppen består av 15 medlemmer og er støttet av USA og EU. I tillegg til å koordinere og fremme finansiering er gruppens formål å promotere en god dialog mellom giverlandene, Palestina og Israel.

AHLC-møtet vil i år finne sted onsdag 25. September.

Trygve Lie Symposium

Trygve Lie Symposium on Fundamental Freedoms er et norsk arrangement som årlig avholdes i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling i New York. Symposiet arrangeres i samarbeid med International Peace Institute (IPI), og finner sted på IPIs Trygve Lie Center ved FN i New York. Arrangementet tar form av en paneldebatt, etterfulgt av en interaktiv diskusjon med publikum.

Tema for årets Symposium er «Hate Speech: Everyone’s Responsibility». 

Migrasjonsmøtet

3. – 4. oktober avholder FNs generalforsamling en høynivådialog om migrasjon og utvikling. Møtet skal samle stater, internasjonale organisasjoner og representanter fra sivilt samfunn til en diskusjon om migrasjon og mulighetene migrasjon medfører for global utvikling. Det er syv år siden et tilsvarende møte for første gang fant sted. Årets dialog vil spesielt fokusere på menneskerettigheter som et gjennomgående tema i migrasjonsspørsmål.

 

For mer informasjon om høynivådialogen, klikk her

Til toppen