Brev fra likesinnede land til FNs reformpanel

Vi er en gruppe på 13 giverland som på vegne av våre regjeringer vil gratulere deg som nyutnevnt medformann i panelet som er nedsatt for å se nærmere på sammenhengen i FN-systemet på områdene humanitær bistand, miljø og utvikling. Med dette brevet ønsker vi å forsikre deg om at panelet har vår sterke støtte.

Dette er den beste anledningen vi kan få på en generasjon til å forbedre FNs operasjonelle virksomhet og bistå generalsekretæren med å styrke organisasjonen. FN må bli bedre i stand til å håndtere utfordringene knyttet til menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og sikkerhet i det 21. århundre, slik det var enighet om på toppmøtet om FN-reform i 2005.

Panelet har fått et vidt mandat for sitt arbeid. Det kan være hensiktsmessig slik at panelet får rikelig anledning til å vurdere alle aktuelle spørsmål og utarbeide en ny visjon for FNs operasjonelle virksomhet. Denne visjonen må utformes med tanke på de utfordringer FN-systemet står overfor, blant annet arbeidet med å oppfylle Tusenårsmålene. Dette innebærer også å hjelpe partnerlandene med å motta mer og nye former for bistand, samt å utnytte denne bistanden mest mulig effektivt, slik at de fattige opplever konkrete resultater av innsatsen.

Vi mener panelet gjennom sitt arbeid med en ny visjon vil kunne styrke og få fortgang i reformprosessen som alt er igangsatt for å forbedre FNs operasjoner på landnivå, og også utvide reformene med sikte på en regional og global omstrukturering. På denne bakgrunn ønsker vi å peke på noen få, men viktige prinsipper vi tror kan være til hjelp som et grunnlag for å utforme en ny visjon for fremtiden:

  • en dreining i retning av støtte til bærekraftig utvikling og gjennomføringen av internasjonalt avtalte utviklingsmål, ikke minst Tusenårsmålene,
  • bedre sammenheng i innsatsen, både strategisk og institusjonelt,
  • et mer enhetlig nærvær på landnivå enn det som er tilfellet i dag, med ett FN-landteam, én landrepresentant for hele FN-systemet og ett integrert og resultatbasert program,
  • støtte til nasjonale prioriteringer og prosesser samt effektiv og rask innsats,
  • klar arbeidsdeling og effektive partnerskap, basert på komparative fortrinn mellom FN-systemet, globale fond, bilaterale aktører og internasjonale finansinstitusjoner.

FNs operasjonelle virksomhet bør også få tilført tilstrekkelige, forutsigbare og flerårige bidrag, ut fra tanken om en bedre byrdefordeling. Panelet bør dessuten se nærmere på hvordan midlene fordeles slik at det skapes gode insentiver og bistanden kan bli mer effektiv. Finansieringsordningene bør stimulere til at FNs utviklingssystem utnyttes best mulig med å bistå partnerlandene med å sikre utviklingsresultater.

Disse og de øvrige spørsmålene som er nevnt i vedlegget til dette brevet, er etter vår oppfatning høyst aktuelle for panelets arbeid. Vi mener utvikling må være et hovedfokus, samtidig som det må legges vekt på sammenhengene mellom utvikling, humanitær bistand, miljøarbeid, samt fred og sikkerhet. Vi er glade for at panelet er blitt bedt om å fastsette klare milepæler for det som skal oppnås på kort og mellomlang sikt. Dette er avgjørende dersom vi effektivt skal kunne overvåke fremdriften.

Som det fremgår av mandatet for panelet, går arbeidet med å forbedre FNs humanitære bistand stadig fremover, og reformene har allerede gitt betydelige resultater. En har også kommet i godt i gang med arbeidet med å vurdere om det lar seg gjøre å etablere en mer helhetlig og integrert institusjonell ramme for FNs miljøarbeid. Panelet må ta hensyn til de positive resultatene som er oppnådd på disse områdene.

Vi mener det er viktig å få til bred enighet blant alle FNs medlemsland til støtte for panelets konklusjoner og anbefalinger. Bare slik kan vi sikre et godt resultat. Derfor oppfordrer vi panelet til å rådføre seg på bredt grunnlag med alle interesserte parter. Vi er spesielt klar over at dere vil være opptatt av å sikre at utviklingslandene blir hørt. Utadrettet kontaktvirksomhet, både i New York og i de enkelte hovedstedene, vil uten tvil bli en viktig del av arbeidet. I denne virksomheten kan dere regne med støtte fra oss.

Endelig er det en glede for oss å kunne informere at flere av oss har besluttet å støtte panelet økonomisk i form av betydelige og frivillige bidrag. Det er i tillegg vårt håp at dere vil lykkes i å skaffe til veie midler fra enda flere av FNs medlemsland.

Signert 17. februar 2006 av FN-ambassadørene fra Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Luxembourg, Nederland, Norge, Storbritannia, Sveits, Sverige og Tyskland