Meld. St. nr. 33 (2011-2012) Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

I Meld. St. nr. 33 om Norge og FN, understreker regjeringen hvor avgjørende FN har vært – og fortsatt er – for å fremme det norske samfunns velferd, sikkerhet og grunnleggende politiske verdier.

Meldingen framhever at de internasjonale kjørereglene verden har blitt enig om gjennom FN er grunnleggende for Norges økonomiske utvikling, vår fysiske sikkerhet og for våre verdier som menneskerettigheter og ytringsfrihet.

I meldingen fremheves at rike og fattige land trenger et FN som finner løsninger på utfordringer som går på tvers av landegrenser. Dette handler om å forebygge konflikt, fremme demokrati, bekjempe epidemier, gjøre noe med de farlige klimaendringene og hjelpe til ved naturkatastrofer.

Stoltenberg-regjeringen er av den oppfatning at Norge har en fundamental interesse av en verden der rett går foran makt. Norges beliggenhet ved havet, gjør FNs havrettskonvensjon til et av de viktigste internasjonale instrumenter for grunnleggende norske interesser. Havretten sikrer Norge råderett over store økonomiske ressurser, samt plikten til å forvalte disse på en bærekraftig måte.

Meldingen slår også fast at norsk FN-politikk har vært vellykket.

Ifølge meldingen er FNs rolle i dag er utfordret, både av økt konkurranse og av nye stormakter som ønsker et internasjonalt system som bedre gjenspeiler dagens realiteter. Regjeringen vil derfor arbeide for at FN blir reformert slik at den oppfattes mer representativ og mer effektiv.

Norge er verdens fjerde største giver til FN og i meldingen gis et signal om sterkere kobling mellom resultater og finansiering. Norge vil at FN skal fungere enda bedre. Meldingen har syv kriterier for vurdering av FN-organisasjonene hvor de som leverer etter sine mål vil få mer penger, de som oppnår for lite vil få mindre.

I meldingen går det blant annet frem at regjeringen vil arbeide for:

  • Reform av Sikkerhetsrådet slik at det blir mer legitimt og effektivt.
  • Et mål om å øke bidrag til FN-ledede operasjoner.
  • At FNs etablerte normer og standarder for menneskerettigheter bevares og styrkes.
  • Prioritering av Sikkerhetsrådets resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet.
  • Styrket innsats i FN for rettferdig fordeling mellom land og innenfor land.
  • At FN bidrar til å bekjempe skatteparadiser og ulovlig kapitalflyt.

 

Til toppen