Fremme av en politisk prosess i Afghanistan

Det er en økende internasjonal erkjennelse av at Afghanistan-konflikten må løses ved politiske forhandlinger, ikke militært, og Norge har i en årrekke arbeidet for dialog og fred i landet. .

Bærekraftig fred vil avhenge av forsoning mellom de ulike afghanske gruppene. Den afghanske regjeringen har et uttalt ønske om å involvere opprørsgruppene i en afghansk eiet, inkluderende fredsprosess for å komme frem til en varig politisk løsning.

Taliban har signalisert under forhandlinger med USA at de er villige til å delta i en mellomafghansk fredsprosess, men at en betingelse for dette er at det først foreligger avtale om amerikansk/internasjonalt uttrekk av militære styrker fra Afghanistan.

President Trump brøt forhandlingene med bevegelsen i september 2019, etter at avtale var nær ved å bli sluttført. Norge gir støtte til fredsarbeidet og ønsker å legge til rette for tilnærming mellom partene. Norge oppfordrer USA og Taliban til å gjenoppta forhandlinger, som kan lede til en slik prosess.

Varig fred i Afghanistan fordrer støtte fra nabolandene. I hensikt å styrke relasjoner og fellesinteresser har Norge over flere år bidratt til de regionale landenes politiske dialog og tillitsskapende tiltak, blant annet gjennom deltakelse i Den internasjonale kontaktgruppen for Afghanistan og i «Heart of Asia»/Istanbul-prosessen.

Regjeringen oppnevnte i 2014 et utvalg som evaluerte og trakk lærdommer av Norges helhetlige innsats i Afghanistan i perioden 2001–2014. Utvalget leverte sin rapport til utenriksministeren og forsvarsministeren 6. juni 2016.