Gjennomgang av den norske innsatsen i Sudan

Utenriksministeren besluttet høsten 2009 å foreta en gjennomgang av Norges samlede engasjement i Sudan.

I mandatet for gjennomgangen heter det bl.a. at den skal ta for seg alle relevante aspekter ved Norges engasjement og presentere anbefalinger med hensyn til mål og virkemidler for Norges videre innsats. Videre skal den fremme forslag til eventuelle omprioriteringer, nye vektlegginger eller endringer i organisering og arbeidsmåter, både opp mot andre berørte departementer og etater og internt i UD, og fremme forslag om tiltak for å styrke den offentlige profileringen av den norske innsatsen.

Rapporten om den norske innsatsen i Sudan er utarbeidet under ledelse av en styringsgruppe med deltakelse av Regionavdelingen, Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål, Avdeling for sikkerhet og nærområder (nå Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene) og Norad. Styringsgruppen har vært ledet av politisk direktør i departementet.

Rapporten har vært forelagt utenriksrådens ledergruppe.

Til toppen