Beskyttelse av helsearbeidere i konflikt

Helsepersonell, sykehus og ambulanser blir i økende grad utsatt for målrettede angrep i konfliktområder. I samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) arbeider Norge for å styrke den politiske oppmerksomheten rundt beskyttelse av helsearbeidere i konflikt.

De siste tre årene har det vært rundt 2400 angrep mot helsepersonell og pasienter i elleve land, ifølge ICRC. Syria, Jemen, Afghanistan og Sudan er blant de hardest rammede landene.

Mennesker rammet av væpnet konflikt skal ha tilgang til akutt medisinsk hjelp og langsiktig oppfølging fra helsepersonell. Væpnede angrep mot sykehus og helsefasiliteter rammer helsearbeidere, pasienter og deres pårørende, samt sivilbefolkningens tilgang til medisinsk oppfølging.

I konfliktherjede områder blir også helsepersonell tvunget til å flykte. Dermed står sivilbefolkningen uten grunnleggende helsetilbud som fødselshjelp, barneleger, medisiner og vaksinasjonstilbud.

Bomber og væpnede angrep mot sykehus og helsestasjoner fører til at infrastrukturen blir ødelagt, slik at helsevesenet i praksis kollapser. Dette har konsekvenser både under konflikten og lenge etter at den har tatt slutt, og fortsetter å få alvorlige konsekvenser for allerede sårbare grupper som barn, gravide, eldre og kronisk syke.

Angrepene finner sted til tross for at helsepersonell og medisinske fasiliteter skal være beskyttet under internasjonal humanitær rett. Partene i en konflikt er forpliktet til å respektere helsearbeideres nøytralitet og integritet. Målrettede angrep på helsearbeidere er klart i strid med humanitærretten og kan etter forholdene være å anse som krigsforbrytelser. Det er svært viktig at alle slike angrep granskes, at mulige brudd på humanitærretten etterforskes og at de som er skyldige i krigsforbrytelser stilles til ansvar.

ICRC er en sentral aktør i arbeidet for å beskytte helsearbeidere som jobber i konfliktrammede områder. Health Care in Danger: Respecting and Protecting Health Care ble vedtatt som et særlig satsingsområde under den internasjonale Røde Kors-konferansen i 2011.

Initiativet bidrar til å øke oppmerksomheten om at helsepersonell og medisinske fasiliteter utsettes for angrep i situasjoner av væpnet konflikt. Målet er å få økt beskyttelse av helsepersonell, og bedre tilgang til akutt medisinsk hjelp og grunnleggende helsetjenester i konfliktsituasjoner. Norge har gjennom flere år vært strategisk partner i Health Care in Danger-initiativet, sammen med Norges Røde Kors og ICRC. Norge bidro til en sterk resolusjon under den 32. internasjonale Røde Kors-konferansen i 2015, om nødvendige tiltak for å sikre helsesektoren i krise- og konfliktrammede områder.

Blant tiltakene ICRC trekker frem som avgjørende er nasjonale lover som fremmer beskyttelse av helsepersonell og pasienter, samarbeid mellom stater og organisasjoner i felt, og oppslutning om WHOs arbeid med å styrke nasjonale helsesystemer.

Støtte til Health Care in Danger er en del av Norges arbeid for beskyttelse av helsearbeidere i konflikt. Regjeringen følger opp initiativet i dialog med andre land og støtter operative tiltak i felt. Norge har også fremmet en resolusjon i FNs generalforsamling om angrep på helsevesenet. Sikkerhetsrådets resolusjon 2286 (2016) fordømmer også sterkt angrep på helsefasiliteter og ber om at stater sikrer etterlevelse av folkerettens prinsipper om beskyttelse av helsearbeidere i konfliktområder.

Til toppen