Forsiden

Norsk støtte til Ukraina og nabolandene

Her er en oversikt over Norges støtte til Ukraina og nabolandene som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Oversikten oppdateres fortløpende.

Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv 1. juli 2022.
Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv 1. juli 2022. Foto: Presidentkontorets pressekontor.

Norge har støttet eller vedtatt å støtte Ukraina med følgende bidrag for 2022 og 2023:

Sivil og humanitær støtte 2022-2023 – totalt rundt 8,3 milliarder kroner:

 • Humanitær støtte i 2022: Rundt 2,6 milliarder kroner.
  • FN-systemet: 1,26 milliarder kroner.
  • Røde Kors: 310 millioner kroner.
  • Norske og internasjonale humanitære organisasjoner: 655,1 millioner kroner.
  • EUs sivile beredskapsmekanisme (UCPM): 365 millioner kroner.

 • Annen sivil støtte i 2022: Rundt 3,7 milliarder kroner
  • Innkjøp til gass til Ukraina gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling: 2 milliarder kroner.
  • Støtte til Ukraina gjennom Verdensbanken: 1,3 milliarder kroner.
  • Støtte til Moldova gjennom Verdensbanken: 150 millioner kroner. (Pressemelding fra april om 50 millioner til Moldova gjennom Verdensbanken, pressemelding fra oktober om ytterligere 100 millioner).
  • EØS-midler til støtte for ukrainske flyktninger: 130 millioner kroner.
  • Støtte til ukrainske bønder gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling: 50 millioner kroner.
  • Støtte til atomsikkerhet i Ukraina: 37,1 millioner kroner.
  • Til Nordic Environment Finance Corporation for bærekraftig gjenoppbygging av infrastruktur i Ukraina: 30 millioner kroner.
  • Til Helsingforskomiteens arbeid med dokumentasjon av krigsforbrytelser: 6,25 millioner kroner.
  • Telt, varmeovner, madrasser osv. i samarbeid med Nord universitet og lokale myndigheter i Ukraina: 5 millioner kroner.

 • Satt av til ytterligere humanitær og sivil støtte i 2023: 2 milliarder kroner.

Militær støtte 2022-2023 - totalt rundt 5,4 milliarder kroner:

 • Militær støtte til Ukraina annonsert tidlig i 2022: 400 millioner kroner.
 • Ytterligere militær støtte til Ukraina i 2022: milliarder kroner
  • Mesteparten av midlene går til fond for militær støtte til Ukraina ledet av Storbritannia, EU og Nato. 250 millioner kroner er satt av til vinterbekledning og utrustning til de ukrainske styrkene.

 • Overskuddsmateriell fra Forsvarets egne lagre til en verdi av om lag 990 millioner kroner er donert til Ukraina.

 • Satt av til ytterligere militær støtte til Ukraina i 2023: 1 milliard kroner.
  • Av dette er om lag 700 millioner kroner satt av til å gjenanskaffe materiell som er donert fra Forsvarets lagre.

Ytterligere detaljer om fordelingen av den norske støtten til Ukraina:

Humanitær bistand:

 • FN-systemet: 1,26 milliarder kroner.
  • Verdens matvareprogram (WFP): 410 millioner kroner.
  • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR): 250 millioner kroner.
  • FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA): 150,75 millioner kroner.
  • Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM): 142 millioner kroner.
  • FNs barnefond (Unicef): 133 millioner kroner.
  • FNs befolkningsfond (UNFPA): 65 millioner kroner.
  • Verdens helseorganisasjon (WHO): 55 millioner kroner.
  • FNs utviklingsprogram (UNDP): 53 millioner kroner.

 • Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen: 310 millioner kroner.
  • Den Internasjonale Røde Kors-komiteen: 210 millioner kroner.
  • Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger: 100 millioner kroner.
Flyktninghjelpens distribusjonssenter i Kharkiv.
Flyktninghjelpens distribusjonssenter i Kharkiv. Foto: Miguel Angel Gomez Candela/Flyktninghjelpen
 • Norske humanitære og internasjonale organisasjoner for humanitær innsats og minerydding i Ukraina og flyktningerespons i nabolandene: 661,35 millioner kroner.
  • Caritas: 60 millioner kroner.
  • Flyktninghjelpen: 245,9 millioner kroner.
  • Geneva Call: 3 millioner kroner.
  • Halo Trust: 19 millioner kroner.
  • Helsingforskomiteen: 6,25 millioner kroner.
  • Kirkens Nødhjelp: 60 millioner kroner.
  • Norcap: 35 millioner kroner.
  • Norges Røde Kors: 111 millioner kroner.
  • Norsk Folkehjelp: 95 millioner kroner.
  • Redd Barna: 26,2 millioner kroner.

 • EUs sivile beredskapsmekanisme (UCPM) til Ukraina og naboland: 365 millioner kroner.
  • Til blant annet helsemateriell, medisiner, smittevernsutstyr, ambulanser, beskyttelsesutstyr og bromateriell.

Annen sivil støtte:

 • Støtte til Moldova gjennom Verdensbanken: 150 millioner kroner.
Utstyr til Tsjornobyl-området
Deteksjonsutstyr til Tsjornobyl-området for å erstatte utstyr som ble stjålet og ødelagt etter den russiske okkupasjonen i februar-mars 2022. Foto: Nordisk Sikkerhet AS
 • Atomsikkerhet i Ukraina: 37,1 millioner kroner.
  • Utstyr til ukrainske grensekontrollmyndigheter, slik at de kan ivareta arbeidet med å hindre at radioaktivt materiale kommer på avveie. Dette inkluderer radiosamband, feltsenger, liggeunderlag, soveposer og strømaggregater.
  • Utstyr til kjernekraftverk for å ivareta sikker drift, beredskap og personalets sikkerhet. 
  • Utstyr til Tsjornobyl-området for å gjenoppbygge området og erstatte utstyr som ble stjålet og ødelagt etter den russiske okkupasjonen i februar-mars 2022.

Norsk støtte til ukrainere på flukt
Gjennom EØS-midlene har Norge blant annet finansert innkjøp til ukrainske flyktninger i land som mottar EØS-midler. Dette bildet er fra Slovakia. Foto: Terezia Vysocka
 • EØS-midler: 130 millioner kroner. 
  • Det meste av støtten har gått til ukrainske flyktninger i Polen og Romania, men også aktiviteter i øvrige EØS-mottakerland som de baltiske landene, Slovakia, Tsjekkia, og Bulgaria. Støtten omfatter opplæringsaktiviteter for ukrainske barn, mat, utstyr og husly til ukrainske flyktninger, medisinsk utstyr, informasjon om rettigheter med mere. Aktivitetene gjennomføres både av lokale myndigheter og av sivilsamfunnsorganisasjoner.

Helse og medisinsk evakuering:

 • Eksperter: Norge har deployert tre eksperter til EUs krisekoordineringssenter for å bistå med medisinsk evakuering. Norge har nominert tre kandidater til den medisinske hub i Polen, én kandidat er deployert til Polen og vil være der i tre uker. I tillegg er seks kandidater nominert til MedEvac-liaisoner hos ERCC i Brussel. Per nå er fire stykker akseptert, frem til uke 9.
Medevac Hub i Jasionka, Polen
Medevac Hub i Jasionka, Polen. Foto: Tuva Bogsnes, UD
 • Multinasjonal flykapasitet: Den norske SAS-avtalen benyttes som flykapasitet for medisinsk evakuering av ukrainske pasienter til europeiske land (MEDEVAC). Mange land har kapasitet for sykehusbehandling, men ikke egnede transportkapasiteter. Norge har åpnet for å ta imot 550 pasienter fra Ukraina til behandling i Norge. Den medisinske evakueringen fra Ukraina er et samarbeid mellom flere departementer, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og øvrig norsk helsetjeneste, samt Forsvaret, SAS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

  Oversikt over gjennomførte medisinske evakueringer per 5. januar 2023: 
  • Transporter til Norge: 
   • 146 pasienter ankommet Norge.
   • 89 pårørende ankommet Norge.

  • Transporter til andre land: 

   • 472 pasienter transportert av Norge til andre land i UCPM (Tyskland, Belgia, Finland, Nederland, Frankrike og Danmark).
   • 130 pårørende transportert av Norge til andre land i UCPM.

Ambulansebuss til Ukraina
Norge har blant annet donert fem ambulansebusser til Ukraina. Foto: Helsedirektoratet

Via EUs sivile beredskapsmekanisme (UCPM):

Oversikt oppdatert 5. januar over norsk bistand som er gitt gjennom UCPM til Ukraina, Moldova, Polen, Litauen og Slovakia:

Til Ukraina:

 • Helsemateriell: Helsemateriell for behandling av 100 pasienter i 10 døgn. 10 tonn materiell. Materiellet ble gitt av helsesektoren, og finansiert av Utenriksdepartementet.   
 • Medisiner/legemidler: 53 tonn med ulike medisiner og legemidler fordelt på 175 paller, gitt av helsesektoren og finansiert av Utenriksdepartementet.  
 • PPE/smittevernutstyr: PPE av type smitteverndrakter, hansker, masker osv), tilsvarende 239 paller, gitt av helsesektoren og finansiert av Utenriksdepartementet. 
 • Ambulanser: 4 ambulanser er donert av Helse Midt-Norge. 
 • Brannskum: 12 tonn med brannskum gitt av Eidfjord brannvesen og Nordic Fire and Security.  
 • CBRN beskyttelsesutstyr: Ca. 1250 vernedrakter og -masker fra helsesektoren og Forsvaret.
 • IKT/PC-utstyr: Donasjon av 12 bærbare PC-er og datautstyr (totalt 112 kg) fra ConocoPhillips. 
 • Medisiner: 10 tonn med medisiner, fordelt på 69 paller, gitt av helsesektoren. 
 • Sandsekker: 40 000 sandsekker er gitt fra Sivilforsvaret og finansiert av Utenriksdepartementet. Skal benyttes for beskyttelse av kulturminner.  
Sandsekker
Sandsekker donert til Ukraina. Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
 • 5 ambulansebusser: Norske helsemyndigheter arbeider med å tilpasse fem ambulansebusser i henhold til anmodning fra Ukraina. Foreløpig er fire busser levert. 
 • Utstyr for overføring av strøm: NVE koordinerer, med teknisk og praktisk støtte fra REN AS, donasjon av diverse materiell fra norsk kraftsektor. Donasjonene følger EUs mekanisme, UCPM. Det dreier seg i hovedsak om materiell som brukes for å gjenopprette kraftforsyningen, som for eksempel effektbrytere, kabler, kraftledningsmateriell. Den største donasjonen er et 300 kV koblingsanlegg som består av fire komplette bryterfelter, de er under demontering nå og vil bli klart for transport i januar. I tillegg blir det donert noen dieselaggregater og lastebiler.  I august ble det sendt materiell fra tre forskjellige norske nettselskap som besto av brytere, kabler, isolatorer, mv.
 • CBRN Fullers jord: 3000 flasker og 3000 poser med Fullers jord er donert fra Sivilforsvaret og finansiert av Utenriksdepartementet.  
 • Medisinsk utstyr: Medisinsk utstyr, blant annet kjøleskap for oppbevaring av blod. Materiellet ble donert av helsesektoren.  
 • Vaksinasjonsutstyr: Utstyr for vaksinering. 360 kubikkmeter med en total vekt på nærmere 100 tonn. Materiellet ble donert av helsesektoren. 
 • FFP3-masker og Covid-19 hurtigtester: 1 505 000 FFP3-masker og 1 500 000 Covid-19 hurtigtester. Materiellet ble donert av helsesektoren.  
 • Bruer: Norge har sendt de første av i alt 32 trailere som til sammen er lastet med ti brusett som Norge sender til Ukraina.
 • Klær, førstehjelpsutstyr, ulltepper: Norge har tilbudt diverse vintermateriell til Ukraina til en verdi av ca. 4 millioner kroner. Donert av Sivilforsvaret og finansiert av Utenriksdepartementet. Materiellet gikk fra Norge 10. og 11. desember på fire lastebiler.
 • Soveposer, feltspiseutstyr og aggregat: Forsvaret og Sivilforsvaret har identifisert materiell som kan doneres. Dette materiellet ble sendt til Polen i slutten av november, for videre innsending til Ukraina.
 • Ambulanser: Det ble i romjulen sendt 8 ambulanser til logistikkhub i Polen for videre innsendelse til Ukraina. Transporten startet 27. desember, og ambulansene ble fraktet på 4 trailere.Ambulansene er gitt av helsesektoren.
 • Kraft: NVE koordinerer, med teknisk og praktisk støtte fra REN AS, donasjon av diverse materiell fra norsk kraftsektor. Dette koordineres med Energy Community, som har kommunikasjon med ukrainske myndigheter. Donasjonene blir meldt inn til EUs krisemekanisme av DSB. Per 5. januar har det blitt donert og sendt til logistikkhub, el-materiell fra 11 ulike aktører i Norge.

Til Moldova:

 • Telt og senger: 40 telt og 330 feltsenger tiltenkt ukrainske flyktninger. Teltene og sengene er transportert på 2 trailere sammen med hygieneartikler. Utstyret donert av DSB ved Sivilforsvaret. 
 • Hygieneartikler: 5000 hygieneartikler tiltenkt ukrainske flyktninger er transportert sammen med telt og senger. Donert av UDI.  

Til Slovakia: 

 • Medisiner og vaksiner: Medisiner og vaksiner, 600 kg fordelt på 5 paller. Materiellet er gitt av helsesektoren og finansiert av Utenriksdepartementet.

Til Litauen: 

 • Senger og madrasser: 1517 madrasser og 611 køyesenger senger til mottak av ukrainske flyktninger. Donert av UDI. 

Til Polen:

 • Eksperter: Norge har til nå sendt tre medisinske eksperter, og to team-leadere for å inngå i "EU Civil Protection Team" (EU-eksperter som settes sammen i team og sendes ut i felt under hendelser) i Polen. Teamene bistår Polen i mottak og koordinering av innkommende bistand via UCPM til Ukraina, samt mulig etablering av medisinsk hub i Polen.
 • Koordineringssenter for medisinsk team: Norge har sendt en Emergency Medical Team-koordinator (EMT) for å bistå i arbeidet med etablering av medisinsk hub i Polen. EMT er medisinsk team som jobber i felt under hendelser eller kriser. Norge har et godkjent team som kan sendes ut ved større hendelser (Nor-Emt).
  • Norge har også deployert en EU-ekspert for å bistå i arbeidet knyttet til denne medisinske huben i Polen. Huben vil være en mellomstasjon for pasienter fra Ukraina som skal transporteres til andre EU-land der de kan få døgnkontinuerlig medisinsk hjelp. Den norske eksperten inngår i et EUCP-team, som skal blant annet tilrettelegge for overføringen av pasienter fra Ukraina og Polen til UCPM-medlemslandene som mottar pasienter. Teamet består av to EU-eksperter, støttet av en ERCC-liaison og inngår i minimum to-ukers rotasjoner.

Donasjoner av militært utstyr og trening av ukrainske soldater:

Lasting av våpen til Ukraina
Norge sendte første donasjon av våpen til Ukraina i begynnelsen av mars. Foto: Forsvaret
hellfire
Bildet er fra øvelsen Joint Viking i Finnmark 2017 hvor Kystjegerkommandoen benytter Hellfire-missiler. Foto: Jonny Karlsen, Forsvaret
  • Regjeringen har vedtatt å anskaffe vinterbekledning og utrustning til de ukrainske styrkene for inntil 250 millioner kroner. Mye av dette er alt sendt til Ukraina.
  • Norge går sammen med Danmark og Tyskland om å kjøpe artilleriskyts til Ukraina.
  • Norge understøtter den amerikanskledede donasjonen av NASAMS-luftvern til Ukraina. Blant annet har Forsvaret donert kjøretøy til formålet.
  • Norge har donert sanitetsmateriell til ukrainske styrker. 

Oppdatert 12. april 2022 med informasjon om fordeling av 758 millioner kroner i humanitær bistand.

Oppdatert 20. april 2022 med informasjon om donasjon av luftvernsystem til Ukraina.

Oppdatert 25. april 2022 med informasjon om norsk bidrag til våpenfond for Ukraina.

Oppdatert 3. mai 2022 med informasjon om menneskerettigheter, ytringsfrihet og kulturarv.

Oppdatert 9. mai 2022 med informasjon om nye 100 millioner kroner i budsjettstøtte til Ukraina, totalt 300 millioner kroner. Oppdatert med informasjon om 50 millioner kroner i støtte til bønder i Ukraina.

Oppdatert 13. mai 2022: Medisiner og vaksiner til Slovakia. Oppdatert informasjon om brannskum til Ukraina. Sandsekker til Ukraina.

Oppdatert 25. mai 2022: Oppdaterte tall om humanitær bistand og budsjettstøtte.

Oppdatert 8. juni 2022: Oppdatert med norsk donasjon av artilleriskyts til Ukraina, og donasjon av CBRN-beskyttelsesutstyr.

Oppdatert 29. juni 2022: Oppdatert med donasjon av langtrekkende rakettartilleri av typen MLRS til Ukraina. 

Oppdatert 2. juli 2022: Oppdaterte tall på humanitær bistand og støtte gjennom UCPM.

Oppdatert 5. august 2022: CBRN/Fullers jord.

Oppdatert 8. august 2022: Donasjon av pansrede kjøretøy.

Oppdatert 12. august 2022: Opplæring av ukrainske soldater.

Oppdatert 24. august 2022: Donasjon av droner til Ukraina.

Oppdatert 25. august 2022: Donasjon av ambulansebusser til Ukraina.

Oppdatert 30. august 2022: Regjeringen foreslår å bruke 2 milliarder kroner for å sikre gass til Ukraina.

Oppdatert 8. september 2022: Donasjon av Hellfire-missiler til Ukraina. Via UCPM til Ukraina: Utstyr for overføring av strøm, medisinsk utstyr og vaksinasjonsutstyr.

Oppdatert 14. september 2022: Sju millioner kroner til Norcap.

Oppdatert 16. september 2022: Nye tall om medisinsk evakuering.

Oppdatert 2. oktober 2022: Regjeringen foreslår å gi ytterligere 3 milliarder kroner i militær bistand til Ukraina. Økt støtte til humanitær bistand. Norsk ekspert deployert til medisinsk hub i Polen. Oppdaterte tall om medisinsk evakuering. Kjøper artilleriskyts til Ukraina. 

Oppdatert 10. oktober 2022: Norge starter om kort tid opplæring av ukrainske soldater i Storbritannia.

Oppdatert 20. oktober 2022: Økt bistand til OCHA.

Oppdatert 4. november 2022: Oppsummering av verdien av norsk støtte øverst på siden.

Oppdatert 21. november 2022: Oppsummering av verdien av norsk støtte øverst på siden.

Oppdatert 25. november 2022: Nye tall på medisinsk evakuering. Oppdatert oversikt over UCPM-bidrag. Informasjon om feltsykehus, militære ambulansebusser og støtte gjennom EU (150 millioner). Antall donerte artilleriskyts oppdatert fra 22 til 23.

Oppdatert 29. november 2022: Medisinsk evakuering: Tre norske eksperter deployert.

Oppdatert 1. desember 2022: Oppdaterte tall om medisinsk evakuering. Fjernet duplisering om støtte til drift av Ukraina og Moldova.

Oppdatert 5. desember 2022: Donasjon av militært utstyr, Norge vil kjøpe inn M72 panservernvåpen og M141 rakettkastere for 280 millioner kroner fra produsent for å donere til Ukraina. 

Oppdatert 14. desember 2022: Verdien av donasjoner av militært utstyr er tallfestet. Tydeligere spesifisert hvor humanitær bistand går. Mer informasjon om sivil bistand, inkludert EØS-midler og atomsikkerhet. Oppdaterte tall om medisinsk evakuering. Fjernet tall om utgifter til flyktninger i Norge.

Oppdatert 21. desember 2022: Oppdaterte tall om medisinsk evakuering. Antallet ambulansebusser levert under UCPM økt fra tre til fire.

Oppdatert 4. januar 2023: Donasjon av 10 000 artillerigranater til Ukraina.

Oppdatert 6. januar 2023: Oppdaterte tall om medisinsk evakuering. Oppdatert informasjon om støtte gjennom UCPM.