Statlig forsikring av gjenstander som lånes ut fra norske muséer til utstillinger i utlandet

Norske muséer som ønsker å låne ut gjenstander til utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet, kan søke om statlig forsikring av gjenstandene.

Forsikringen gjelder under transport, lagring og visning i utlandet. Det kan innvilges statlig forsikring for offentlig- eller privateid kunst og gjenstander av betydelig kunstnerisk, kultur- eller naturhistorisk verdi som befinner seg i Norge. Gjenstandene som det søkes forsikring for må ha en samlet verdi på minimum 50 millioner kroner. Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra verdigrensen i spesielle tilfeller.

Forsikringsordningens totale ramme fastsettes i det årlige statsbudsjettet, mens Kongen i statsråd fatter vedtak om statlig forsikring av de enkelte utlån fra norske muséer. Utenriksdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen og utsteder forsikringsbevis til utlåner.  

Norsk kulturråd forestår den daglige administrasjon av forsikringsordningen. Søknader om statlig forsikring etter denne ordningen skal rettes til Norsk kulturråd innen 15. mai året før forsikringen skal tre i kraft. En veiledning for utarbeidelse av søknad om statlig forsikring finnes på Norsk kulturråds hjemmesider