Retningslinjer for statsgaranti for norske utstillinger i utlandet

                                                                                                         Vedlegg 1

1. Om ordningen

Norske museer og utstillingsinstitusjoner (heretter kalt ”utlåner”) kan søke om statlig taps- og skadegaranti (heretter kalt ”statsgarantiordningen” eller ”statsgarantien”) for utstillinger ved utenlandske visningsinstitusjoner i utlandet (heretter kalt ”låntaker”). 

Statsgarantiordningen gjelder også for utstillinger hvor utlåner koordinerer innlån fra private samlinger. 

For å komme inn under den norske statsgarantiordningen må en utstilling være av spesiell verdi og kunne formidle vesentlige impulser. Forsikringsverdien må normalt være minst NOK 3 mill. Utenriksdepartementet kan dispensere fra verdigrensen i spesielle tilfelle. 

2. Hva statsgarantien omfatter

Statsgarantien kan omfatte tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden. Garantien gjelder også i tilfelle av flyulykker, kapring, terrorhandlinger, skipbrudd, uforutsett omlasting etc. Garantien gjelder ikke ved krigstilstand mellom selvstendige stater. I tilfelle der transporten er i transitt på vei vil statsgarantien også omfatte transportørens momsansvar overfor myndighetene i transittlandet. 

3.  Søknaden

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema. Søknaden sendes Utenriksdepartementet innen 15. mai året forut for visning. Det kan unntaksvis søkes samme år, når særlige grunner tilsier dette. 

3.1. Vedlagt søknad til departementet skal være informasjon om hvorvidt det eksisterer en garantiordning for utstillinger fra myndighetene i låntakers land og hva en slik ordning eventuelt dekker. Det vil ikke bli gitt norsk statsgaranti for utstillinger eller for deler av utstillinger der det kan gis garanti fra låntakers egne myndigheter. 

3.2. Dersom den nøyaktige tidsperiode for garantien ikke er endelig avklart på søknadstidspunktet bes det angitt en romslig tidsangivelse. Nøyaktig angivelse av tidsrom må være departementet i hende senest to måneder før garantiperioden begynner. 

3.3. Forsikringsverdien fastsettes av utlåner. Utlåner har et ansvar for at forsikringsverdiene er i overensstemmelse med vanlig markedsverdi. Dersom den nøyaktige forsikringsverdi ikke er avklart på søknadstidspunkt må slik informasjon, dvs. liste over utlånte gjenstander med nøyaktig verdi, som er lik forsikringsverdien under den her omtalte ordning, foreligge i departementet senest to måneder før garantiperioden begynner. 

3.4. Eget spørreskjema vedlagt søknaden skal gi opplysninger om sikkerhetsforhold ved mottakerinstitusjonen. 

4. Egendekningsansvar for utlåner

Utlåner har normalt et egendekningsansvar på 1 0/00 av forsikringsbeløpet, dog ikke overskride NOK 100.000. Dette beløp skal dekkes inn under egne budsjettrammer. Utlåners egendekningsansvar gjelder for tap eller skade under transport og under lagring.

 

5. Lånekontrakt

Da Utenriksdepartementet ikke har instruksjonsmyndighet overfor utenlandske låntakere, må enkelte betingelser for innvilgelse av norsk statsgaranti legges inn i lånekontrakten som inngås mellom utlåner og låntaker forut for utstillingen. 

5.1. Det må fremgå at låntaker har en forpliktelse til å undersøke om det eksisterer en garantiordning for utstillinger fra  myndighetene i eget land, hva den i så fall innebærer og hva som følgelig skal dekkes av den norske statsgarantien. Det skal fremgå av lånekontrakten at resultatet av denne undersøkelsen skal dokumenteres sammen med søknaden. 

5.2. Det bør fremgå at låntaker har et egendekningsansvar på 1 0/00 av forsikringsbeløpet, dog ikke overskride NOK 100.000. Låntakers egendekningsansvar gjelder for tap eller skade under visning. Det kan gjøres unntak for slikt egendekningsansvar for låntaker dersom særlige grunner foreligger. Lånekontrakten skal fastsette låntakers egendekningsansvar nøyaktig eller angi de deler av utstillingen som er omfattet av eventuell egen garantiordning slik at det er klart hvor omfattende den norske statlige garantiordningen vil være. 

5.3. Det må i lånekontrakten foreskrives en varslingsplikt for låntaker vis á vis utlåner ved skade eller tap av utlånte objekter som inngår i utstillingen, jfr. nedenfor pkt. 6.1. 

Kopi av lånekontrakten skal oversendes departementet så snart som mulig for gjennomsyn. 

6. Ved tilfelle av tap og skade

Ved tilfelle av tap og skade skal det påses følgende: 

6.1. Utlåner underrettes omgående av låntaker. 

6.2. Utenriksdepartementet underrettes omgående av utlåner. Rapport om skaden, dens omfang, årsak og erstatningskrav innsendes så snart som mulig og senest innen tre måneder etter at utstillingen er kommet tilbake til utlåner. 

6.3. Utlåner skal bestemme om og i hvilken grad skaden skal utbedres. Eventuell restaurering utføres av den utlåner bestemmer. 

6.4.  Utlåner skal når det ikke foreligger skade, også gi melding til utenriksdepartementet innen tre måneder etter returen om at utstillingen er kommet tilbake i god behold.

7. Erstatningsutbetaling

Erstatningen utbetales etter følgende regler: 

7.1. Statsgarantiordningen gjelder under transport, lagring og visning. 

7.2. Erstatning utbetales når det er på det rene at skaden/tapet omfattes av garantiordningen og overstiger egendekningen, jfr. ovenfor pkt. 4. Erstatningen kan være gjenstand for avkortning, jfr. nedenunder pkt. 8. 

7.3. Bevilgning til dekning av erstatninger etter garantien gis av Stortinget.  Erstatningen utbetales av Utenriksdepartementet i henhold til Stortingets vedtak. 

7.4. Ved tap eller total forringelse skal forsikringsverdien erstattes fullt ut. Ved skade skal erstatningen dekke utgiftene til restaurering samt eventuell verdiforringelse. Ved uenighet om erstatningssum avgjøres spørsmålet på den måte som er angitt i kontrakten.

Erstatningssummen må ikke overstige den oppgitt forsikringsverdi. Ved utbetaling av forsikringsbeløp fra andre, avkortes utbetalingen fra den her omtalte statsgarantiordning tilsvarende. 

7.5. Kommer gjenstanden til rette skal den utbetalte erstatning tilbakebetales med mindre gjenstanden har en skade som omfattes av garantiordningen. I dette tilfelle fratrekkes eventuelle utgifter til restaurering. 

8.  Avkortning

Hvis utlåner eller noen han svarer for (ansatte, kurer etc.) gjør seg skyldig i brudd på sikkerhetsbestemmelsene eller på annen måte medvirker (med aktiv handling eller unnlatelse) til at forsikringstilfellet oppstår, vil det bli oppnevnt en tredjepart som kan foreta en avkorting i erstatningsbeløpet som står i forhold til handlingens/unnlatelsens innvirkning i årsakssammenhengen. 

9. Regress

Hvis låntaker eller transportør eller noen disse svarer for gjør seg skyldig i brudd på sikkerhetsbestemmelsene i kontrakten eller på annen måte medvirker (med aktiv handling eller unnlatelse) til at forsikringstilfellet oppstår, kan departementet i tråd med vanlige erstatningsregler søke regress hos disse.