MR-databaser

MR-databaser

Praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomtsol (EMD)

Hudoc
Praksis fra EMD kan finnes i fulltekst gjennom søk i domstolens Hudoc-database.

  • For søk vedrørende f.eks. Norge, skriv “Norway” i feltet “respondent state”. Det er en rullemeny som viser hvilke land databasen har avgjørelser om.
  • For praksis vedrørende f.eks. EMK artikkel 5 første ledd bokstav e, skriv “5-1-E” i feltet “article”. Det er en rullemeny som viser hvilke andre artikler og artikkelkombinasjoner databasen har avgjørelser om.
  • For praksis som f.eks. konstaterer brudd på EMK artikkel 5 første ledd bokstav e, skriv “violation of art. 5-1-E” i feltet “conclusion”. Det er en rullemeny som viser hvilke andre resultater databasen har avgjørelser om.
  • Hvis du får mange treff kan du blant annet begrense søket ved å begrense tidsperioden du søker i og hvor sentral avgjørelsen ansees å være.
  • Hvis du vet klagerens navn kan du skrive dette inn i feltet “case title”.

Fra EMDs hjemmesider kan du også søke i pressemeldinger som inneholder sammendrag av avgjørelsene.

SIM
Sammendrag av EMDs avgjørelser er også tilgjengelig fra SIMs database (Netherlands Institute of Human Rights).

Stralex (betalingstjenste)
Stralex er en betalingstjeneste med norske referater av sentrale EMD-dommer. Det er søkemuligheter knyttet til EMKs artikler, nøkkelord, partsnavn m.m. Det er ellers utarbeidet et tematisk register som samler relevante dommer, lovkommentar fra Karnov samt eventuelle fagartikler.

Praksis vedrørende FNs menneskerettighetskonvensjoner

Høykommissærens database
Praksis vedrørende FNs menneskerettighetskonvensjoner er tilgjengelig i fulltekst fra Høykommisæren for menneskerettigheters database. Foruten en åpen søkeadgang er materialet systematisert både etter land, konvensjon og dokumenttype. Databasen har også oversikter over statenes rapporteringsstatus i forhold til de ulike konvensjonene.

For å holde seg oppdatert vedrørende nye anbefalinger fra FNs konvensjonsorganer kan det anbefales å tegne nyhetsabonnement på Høykommissærens nettsider. Nyhetsmailene inneholder blant annet lenker til de nye dokumentene i fulltekst.

SIM
Praksis vedrørende individklager fremmet under ICCPR, CERD og CAT er også tilgjengelig fra SIMs database. SIM har videre samlet General Comments fra overvåkningsorganene for de ulike konvensjonene.

Bayefskys database
Praksis vedrørende samtlige av FNs overvåkningsorganer er tilgjengelig fra Bayefskys database. Dette er en privat database som gir god oversikt og lett tilgang til de fleste FN-dokumenter av menneskerettslig relevans. Materialet er sortert etter land, konvensjon og dokumenttype. I tillegg inneholder databasen grundig informasjon om hvordan man bør fremme klager innenfor FN-systemet, hvordan overvåkninsgorganene arbeider, samt prosessen for å reformere og effektivisere FNs MR-arbeid.

Praksis vedrørende ILOs konvensjoner

Ilolex database
Praksis vedrørende ILOs MR-konvensjoner er lettest tilgjengelig fra databasen ILOLEX. Databasen inneholder konvensjonstekster, ratifiseringer, anbefalinger, klager, fortolkninger m.m. vedrørende ILOs arbeidsstandarder. Materialet er systematisert etter land, såkalt “country profiles”.

Applis database
Informasjon om statenes rapporteringsfrister og oppfølging av disse er samlet i databasen Applis. Her er også ryddige oversikter over anbefalinger og anmodninger om nye rapporter systematisert etter konvensjon og land.

Praksis fra norske domstoler

Lovdata
Praksis fra norske domstoler er tilgjengelig gjennom Lovdatas sider. De nyeste dommene er tilgjengelig fra Lovdatas gratissider i ca. fire måneder. Eldre dommer er tilgjengelig fra lovdatas betalingstjeneste. Under betalingstjenesten har Lovdata opprettet et eget rettsområde for menneskeretigheter. Her blir rettspraksis med henvisninger til menneskerettighetene fortløpende systematisert.

      
      

Lenker

Praksis fra EMD

Praksis vedrørende FNs menneskerettighetskonvensjoner

Praksis vedrørende ILOs menneskerettighetskonvensjoner

Praksis fra norske domstoler

 
 
Til toppen