Det inter-amerikanske menneskerettighetssystemet

Organisasjonen for amerikanske stater, Organization of American States (OAS), er det viktigste forum for multilateral dialog og samhandling på det amerikanske kontinent.

Organisasjonen for amerikanske stater, Organization of American States (OAS), er det viktigste forum for multilateral dialog og samhandling på det amerikanske kontinent. OAS ble etablert i 1948 og har i dag 35 medlemsland. Alle uavhengige stater på det amerikanske kontinent har ratifisert OAS-charteret, men Cuba har vært ekskludert fra deltagelse siden 1962. 

Formål

OAS arbeider for å forene statene på det amerikanske kontinent og fremme deres felles interesser.  

Forankring av OAS’ MR-arbeid

Det er ingen referanse til MR i OAS-charterets formålsbestemmelse, men OAS anerkjente menneskerettighetens betydning allerede i 1948 gjennom vedtagelsen av ”The American Declaration on the Rights and Duties of Man”. I 1959 tilføyde OAS et kapittel 15 i OAS-pakten om opprettelsen av en inter-amerikansk MR-kommisjon og utviklingen av en inter-amerikansk MR-konvensjon. I dag er MR-arbeidet en prioritert oppgave for OAS, noe som blant annet fremkommer i OAS’ demokratiske charter fra 2001.


 

Menneskerettslig normgrunnlag

OAS’ menneskerettslige normgrunnlag har sitt utspring i erklæringen fra 1948 om menneskets rettigheter og plikter. Den amerikanske MR-konvensjonen, som også etablerte den Inter-amerikanske MR-domstolen, ble signert i 1969 og trådte i kraft i 1978. I 19.. vedtok OAS en tilleggsprotokoll til MR-konvensjonen vedrørende økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Utover dette har OAS vedtatt flere konvensjoner og erklæringer som utdyper medlemslandenes MR-forpliktelser og effektivisere gjennomføringsmekanismene.


 

Overvåkningsmekanismer


Det finnes flere organer under OAS som overvåker medlemsstatenes gjennomføring av MR. Den inter-amerikanske MR-kommisjonen og den inter-amerikanske MR-domstolen er de to viktigste overvåkningsorganene. Begge organene behandler private klagesaker vedrørende medlemslandenes MR-brudd. MR-kommisjonen kan behandle saker mot alle OAS’ medlemsland, men kommisjonens anbefalinger er kun rådgivende. Domstolens avgjørelser er på den annen side rettslig bindende, men domstolen har kun kompetanse til å avgjøre saker mot stater som har ratifisert den Inter-amerikanske MR-konvensjonen.


 
 
 
 

Til toppen