Bekjempelse av vold mot barn, inkludert handel med barn

FNs Generalsekretærs rapport om vold mot barn, utarbeidet av den uavhengige eksperten Paulo Pinheiro, ble lansert i FNs Generalforsamling høsten 2006.  Dens anbefalinger og konklusjoner er et resultat av en bredt deltakende prosess der også barn og unge har vært direkte involvert på en unik måte. En serie regionale konsultasjoner har vært avholdt, eksperter og NGOer har deltatt og et tett samarbeid med UNICEF, WHO og OHCHR har preget prosessen. Et hovedbudskap i rapporten er at ingen vold kan rettferdiggjøres og at all vold kan forebygges. Volden skjer i alle land uavhengig av kultur, inntekt og status og utøves ofte av de som står barn og unge nærmest. Rapporten tar for seg vold i hjem, skole, omsorgsinstitusjoner, i rettsapparatet, i arbeidsrelasjoner og samfunnet. Rapporten er handlingsorientert og utgjør et verktøy for handling.


Norge har fra starten av støttet prosessen og har i sluttfasen av arbeidet tilrettelagt for uformelle tverrregionale møter for å opprettholde fokus på problematikken og bidra til synlighet i oppfølgingen. Ved lansering av studien i FN deltok Norge med HKH Kronprins Haakon i spissen. I hans innlegg ble det tatt til orde for mest mulig effektiv oppfølging på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå. Kronprinsen hadde også en fremskutt rolle i sidearrangementer der barn og unge deltok. Utenriksdepartementet vil i samarbeid med ulike partnere bla arbeide aktivt i relevante organer, særorganisasjoner, fond og programmer i FN for å sikre oppfølging og synlighet. En vil medvirke til at anbefalingene fra FNs Generalforsamling også følges opp gjennom bilateralt samarbeid. Samarbeidet med sivilt samfunnsaktører vil bli videreutviklet. Utenriksdepartementet vil også videreføre samarbeidet med Barne- og Likestillingsdepartementet og andre aktører i det hjemlige miljø.

Til toppen