FNs barnefond – Unicef

Unicefs jobber for å fremme barns grunnleggende rettigheter til overlevelse, utvikling, beskyttelse og deltakelse.

FNs barnekonvensjon ligger til grunn for Unicefs arbeid. Unicefs mandat er å fremme barns grunnleggende rettigheter til overlevelse, utvikling, beskyttelse og deltakelse. Unicef har et særskilt ansvar for barn i spesielt vanskelige situasjoner, inkludert barn i væpnet konflikt, og barn som lever i ekstrem fattigdom og nød. Unicef har landprogram i 158 land over hele verden.

Unicefs strategiske plan for 2006–2009 fastslår at Unicef skal konsentrere sitt arbeid om fem prioriterte innsatsområder. Dette er områder hvor Unicef har et klart mandat og komparativ styrke:
• barns overlevelse og utvikling (inkludert vaksineringsarbeid)
• grunnutdanning og likestilling
• hiv/aids og barn
• beskyttelse av barn mot vold, utnytting, misbruk og diskriminering
• Unicefs talsmannsrolle for barns rettigheter.

Unicef spiller en svært betydningsfull rolle som talerør for barns rettigheter, ikke minst overfor nasjonale myndigheter.

Kjernebidragene fra Norge til Unicef benyttes til oppfylling av Unicefs strategiske plan generelt, og er ikke øremerket. I tillegg har Norge gjennom mange år vært en aktiv pådriver for å styrke Unicefs arbeid med grunnutdanning, spesielt jenters utdanning. I 2006 ble det bevilget 445 millioner kroner ekstra til dette programmet. Unicef er også en viktig samarbeidspartner for Norge mht. vaksineringsarbeid, beskyttelse av barn mot vold og overgrep, tiltak og omsorg rettet mot barn som er rammet av aidsepidemien, samt tiltak for barns tilgang til rent vann.

Norge leder fra 2006 en internasjonal rådgivningsgruppe for jenters utdanning (UNGEI), opprettet av FNs generalsekretær, sammen med Unicef og en internasjonal frivillig organisasjon. Rådgivningsgruppen skal bidra til at nasjonale utdanningsprogram i økende grad tar hensyn til likestilling og marginaliserte barns behov.

I arbeidet fremover vil det bli lagt særlig vekt på Unicefs arbeid for å bedre barns beskyttelse og organisasjonens rettighetsbaserte tilnærming. En prioritert oppgave er videre samarbeid om oppfølgingen av Tusenårsmål 4. En også vil smarbeide med Unicef om oppfølgingen fra FNs barnetoppmøte. I 2007 vil det fem år etter dette møtet foretas en gjennomgang av oppfyllelsen av handlingsplanen som ble vedtatt i 2002.

Unicef: www.Unicef.org
Unicef Norge: www.Unicef.no

Til toppen