FNs konvensjon om rettigheter for personer med funksjonshindringer

I august 2006 ble man i FN-regi ferdig med utkast til ny FN konvensjon om rettigheter for personer med funksjonshindringer.

I august 2006 ble man i FN-regi ferdig med utkast til ny FN konvensjon om rettigheter for personer med funksjonshindringer. Norske myndigheter har deltatt aktivt i forhandlingene og vil etter vedtakelsen i FN, igangsette prosessen med å vurdere norsk undertegning og ratifikasjon.

Konvensjonsutkastet tar sikte på å sikre tilgang til og verne eksisterende rettigheter, samt bygge ned hindringer som er spesielle for funksjonshemmede. Teksten inneholder både sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Utkastet foreslår en ny type rettighet: retten til tilgjengelighet (”accessibility”) som må utredes nærmere. 

Utkastet ikke er et rendyrket menneskerettsinstrument. Det søker også å reflektere sentrale prioriteringer innen sosial utvikling. Særlig for utviklingslandene har det vært sentralt at konvensjonen også legger føringer for den sosial politikk som bør føres for å fremme levekårene for personer med funksjonshemming.

Til toppen