Næringsliv og menneskerettigheter

Næringslivets ansvar for å respektere menneskerettighetene står sentralt i Norges arbeid med å fremme næringslivets samfunssansvar i en global økonomi.

Selskapers medvirkning til menneskerettighetsbrudd er en del av det problemkomplekset som gjerne omtales som næringslivets samfunnsansvar. Internasjonale organisasjoner– som FN, OECD og ILO – har utarbeidet retningslinjer for hvordan ikke-statlige selskaper bør opptre for å ivareta menneskerettighetene og respektere viktige samfunnshensyn.

Norge er en sentral aktør i flere internasjonale initiativer, blant annet EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) og Voluntary Principles on Security and Human Rights. Disse og andre prosesser følger opp Soria Moria II-erklæringen , samt St.meld nr. 10, 2008-2009 om næringslivets samfunnsansvar.

 • FNs arbeid for menneskerettigheter og næringsliv

  I FNs Menneskerettighetsråd leder Norge forhandlingene om mandatet til FNs generalsekretærs spesialrepresentant for å klargjøre næringslivets menneskerettighetsansvar, pt professor John Ruggie. Norge støtter arbeidet til spesialrepresentanten både politisk og økonomisk. Norge støtter også relaterte prosjekter knyttet til hans arbeid med retningslinjer for stater, næringsliv og sivilt samfunn på dette feltet. Mandatet har konsensus i FN og skal fornyes i 2011. Les mer: FN-konsultasjoner om menneskerettigheter og næringsliv

  Arbeidet til FNs generalsekretærs spesialrepresentant for å klargjøre næringslivets menneskerettighetsansvar representerer et nybrottsarbeid. Det er første gang man utreder et rammeverk for å holde andre enn statene ansvarlig for brudd på menneskerettighetene, med bred støtte og medvirkning fra både myndigheter, sivilsamfunnet og næringslivet. Les mer om arbeidet på OHCHRs hjemmesider

  Organisasjonen Business & Human Rights Resource Centre har opprettet en egen nettportal om spesialrepresentantens arbeid
   
 • Tale av utenriksminister Støre om Corporate Social Responsibility (CSR) in Times of Economic Recession
   
 • Extractive Industries Initiative (EITI)
  Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et internasjonalt initiativ som tar sikte på å fremme åpenhet om inntektsstrømmene i utvinningsindustrien. Målet med initiativet er at åpenhet omkring ressursinntekter skal bli en global norm, og at en større del av verdens inntekter fra naturressurser skal fremme sosial og økonomisk utvikling. Norge har sittet i EITIs internasjonale styre siden mars 2009, der både implementerende land, utvinningsselskaper, internasjonale NGOer og støtteland har sete.
  - Les mer om EITI på regjeringen.no
    
 • Voluntary Principles for Security and Human Rights
  Overgrep begått av sikkerhetsstyrker som beskytter bedrifter har i flere tilfeller ligget til grunn for kritikk som er reist mot bedrifter som opererer i konfliktområder. Voluntary Principles on Security and Human Rights er et partnerskapsinitiativ innenfor utvinningsindustrien med prinsipper utarbeidet av myndigheter, selskaper og sivilt samfunn. Norge sluttet seg til prinsippene i 2002 etter at de først ble etablert av Storbritannia og USA i 2000.
  - Les mer om Voluntary Principles på regjeringen.no
   
 • Kimberly-prosessen
  Kimberley-prosessen søker å forhindre illegal handel med en verdifull, lett utvinnbar og lett omsettelig vare som finansierer borgerkrig, og som i seg selv er gjenstand for konflikt. Mer enn 70 stater deltar i prosessen for å utvikle et internasjonalt sertifiseringssystem.
  - Les Norge aktiv i kampen mot ”blod-diamanter”